Internationellt arbete - inriktning globala studier

Filosofie kandidatexamen med huvudområde globala studier, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Är ditt mål att arbeta med hållbar utveckling, integrations- och migrationsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete eller fredsbevarande arbete? Programmet Internationellt arbete ger dig en utbildning med möjligheter att verka inom flera globala verksamhetsområden både i Sverige och internationellt.

Globala studier handlar om världsomspännande politiska, ekonomiska, miljömässiga och kulturella processer och om det växande beroendet mellan resurser, individer, grupper och nationer som är en följd av samtidens intensifierade globalisering.

I programmet får du utifrån sociologiska, kulturgeografiska och statsvetenskapliga infallsvinklar analysera och skapa en djupare förståelse för den globala samhällsutvecklingen. Frågor om rättvisa, mänskliga rättigheter, mångfald och hållbarhet diskuteras genomgående i utbildningen. En stor del av utbildningens kurslitteratur är på engelska. Vissa kurser ges helt på engelska där du samläser med internationella studenter från våra partneruniversitet.

Programmet fokuserar på att ge en bred kunskap och förståelse av problematiken men också ge en inblick i möjligheterna kopplade till utvecklingsfrågor. Idag finns ett stort behov av nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling och förändringsarbete inom många områden.

Programmet ger en gedigen samhällsvetenskaplig utbildning och du får verktyg för att utföra ett kvalificerat arbete inom många olika verksamhetsfält.

Internationellt arbete är en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Det ger stora möjligheter att forma din utbildning och din framtid, men det ställer också större krav på dig som student att skapa kontakter och följa branschen under din studietid.

Som stöd i den här processen har vi ett samarbete med Career center på JU där vi erbjuder karriärvägledning i olika faser av utbildningen. Vi arrangerar också alumnföreläsningar tillsammans.

Inom programmet finns ett programråd med externa representanter där vi diskuterar arbetsmarknadsfrågor och kursutveckling. I rådet ingår representanter från Länsstyrelsen, Regionen, Companion och Erikshjälpen.

Samverkan är en av ledstjärnorna för JU och det finns ett stort nätverk av kontakter lokalt i Jönköpingsregionen när det gäller projektarbeten, examensarbeten och praktik. I Jönköping finns ett rikt föreningsliv och du har goda möjligheter att engagera dig på fritiden utifrån dina intressen vilket ger värdefulla erfarenheter.

På hösten arrangerar vi en inspirations- och arbetsmarknadsdag som vi kallar ”IA Inspired” med bland annat föreläsningar, utställartorg och paneldebatt. 

Under termin 4 har du möjligheter att studera utomlands vid något av JU:s partneruniversitet. Här kan du fördjupa dina kunskaper i globala studier eller komplettera din utbildning med andra kurser inom t.ex. språk, kommunikation, ekonomi eller projektledning.

Under sista terminen kan du söka MFS-stipendium (Minor Field Studies) och genom en fältstudie samla material till ditt examensarbete.

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som omfattar 15 hp (10 veckor). För oss är det viktigt att du tidigt kommer i kontakt med arbetslivet. Det ger dig nya perspektiv och en djupare förståelse för de teoretiska kunskaperna.

Du kan själva välja om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands. Programmet har väl uppbygga samarbeten med företag och organisationer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Exempel på verksamhetsområden är miljö- och hållbar utveckling, migration och integration, biståndsarbete och fredsbevarande arbete.

Internationellt har vi platser i bland annat östra Afrika, Palestina, Guatemala och Östeuropa. I Sverige har vi flera samarbeten i Jönköpingsregionen samt några platser i Stockholm/Uppsala.

Genom vårt nätverk kan vi erbjuda alla studenter en VFU-plats. Du har också möjlighet att söka en egen praktikplats.

Internationellt arbete är en bred samhällsvetenskaplig utbildning och ger dig ingen specifik yrkestitel. Däremot får du en stabil grund att stå på. Kombinationen av djupa teoretiska kunskaper inom globala studier samt praktiskt inriktade kurser gör att du får en helhetssyn på utvecklingsfrågor och kan arbeta både som analytiker och praktiker.

I Sverige finns ett stort behov av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet. Utbildningen förbereder dig också för fredsbevarande arbete och internationellt utvecklingssamarbete. Idag efterfrågas kunskaper och kompetenser kopplade till Agenda 2030 och de globala målen.

Våra tidigare studenter återfinns inom offentlig, privat och idéburen sektor, i välgörenhets- och biståndsorganisationer, både i Sverige och utomlands. De har fått roller som bland annat analytiker, samordnare, utredare, projektledare, handläggare, verksamhetsutvecklare, programkoordinatorer och hållbarhetsstrateger.

På den här sidan under fliken intervjuer kan du läsa om alumner (tidigare studenter) som berättar om vad de jobbar med idag. 

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Utbildningen förbereder för studier på avancerad nivå och efter examen väljer många studenter att läsa vidare. På JU kan du söka masterprogrammet Sustainable Communication

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 60
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52247
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier

År 1

Globala utmaningar: Introduktion till globala studier 7,5 hp
Utvecklingsstudier: Perspektiv och strategier 7,5 hp
Man, Society and Environment 7,5hp
Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion 7,5 hp
Theories and issues in International Relations 7,5 hp
Sustainability Challenges
15 hp

År 2

Peace and Conflict Studies 15 hp
Migration och integration 15 hp
Utlandsstudier/alt. campusförlagda kurser inom programmet 30 hp

År 3

Management and Planning 7,5 hp
Intercultural Encounters 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 15 hp
Samhällsvetenskapliga metoder: Fördjupning 7,5 hp
Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier 15 hp

ProgramöversiktPDF

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)