Vem kan delta?

Tävlingen vänder sig till studerande vid samtliga fakulteter. Tävlingsbidragen ska vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå under läsåret 2022-2023. Uppsatsen ska ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges).

Vad ska uppsatsen handla om?

Övergripande gäller att uppsatsen ska bidra till ökad förståelse och insikt om hur man kan stödja lärande på individuell, organisatorisk och samhällsnivå. 

Uppsatsen kan behandla valfritt område som stödjer olika aspekter på vuxnas lärande på många sätt. Följande områden är teman som uppsatsen skulle kunna behandla:

 • Vilka utmaningar finns då det gäller utbildning av vuxna?
 • Hur arbetar organisationer med kompetensöverföring?
 • Hur sker lärande mellan generationer?
 • Hur ser olika individer på lärande?
 • Hur kan vi förstå äldres lärande?
 • Vad innebär det att studera som vuxen?

Bedömningskriterier

Uppsatsen förväntas hålla en genomgående hög akademisk kvalitet. Utöver detta betonas följande punkter:

 • Problemformulering och problematisering av valt ämne
 • Tydlighet i struktur och språklig framställning
 • Bidrag till kunskap om livslångt lärande
 • Praktisk relevans och användbarhet
 • Kreativitet och nytänkande på valt område

Innan du skickar

 • Bifoga en motivering som beskriver uppsatsens bidrag
 • Bifoga vidimerade kopior på betyg för uppsatsen
 • Bifoga kontaktuppgifter till författare och handledare

Mer information.

Lycka till!