En mängd nätverk och centrum med intresse för vuxnas och livslångt lärande har skapats. En del arbetar främst med forskning kring lärande i givna kontexter, som exempelvis arbetsplatslärande. Andra arbetar med utveckling mer generellt.

Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Linköpings universitet

Forskningen vid avdelningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är omfattande och med varierande fokus riktad mot vuxnas lärande inom arenorna för vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Här finns också forskningsprojekt och intresseområden som överbryggar eller sträcker sig utanför dessa sammanhang.

Kollegiet för yrkeskunnande

Kollegiets övergripande syfte är att fungera som mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, yrkesverksamma pedagoger och andra som är intresserade av yrkeskunnande i utbildning och arbetsliv.

Esbri

Esbri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute eller - på svenska - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Esbri är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet.

HELIX Competence Centre

HELIX Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från näringsliv och offentlig verksamhet. HELIX arbetar för att skapa en arena för forskning och innovation där forskare från olika discipliner samverkar med aktörer från organisationer och företag för att utveckla nya kunskaper och metoder om rörlighetens betydelse för lärande, hälsa och innovation.

Institutet för Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en självständig forskningsstiftelse, som har till uppgift att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Utöver forskningsverksamheten ger Institutet ut tidningen Framtider samt organiserar seminarier och workshops.

Institutet för Personal- & Företagsutveckling

IPF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är helägt av Uppsala universitet och arbetar med att nyttiggöra forskning. IPF arbetar tvärvetenskapligt och har ett omfattande internationellt samarbete med universitet och institut i Europa, dels genom utvecklingsprogram och dels genom forskningsnätverket CRANET.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll.

Learning Center

Learning Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande på Högskolan i Gävle.

Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA

Ett 75-tal forskare och ett 25-tal doktorander ingår i forskningsmiljön LINA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Högskolan Väst. Syftet är att initiera, bedriva och sprida forskning om kunskap och lärande som är relaterad till studier och arbetsliv.

Mimer

Nationellt program för folkbildningsforskning. Mimer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ett nationellt ansvar att stödja och uppmärksamma folkbildningsforskning oavsett disciplin.

Pedagogy, Education and Praxis (PEP)

Pedagogy, Education and Praxis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett internationellt nätverk som är uppbyggt av samarbete mellan forskningsgrupper vid sex olika universitet. 

Successful Ageing

Örebro universitets satsning på Successful Ageing Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. består idag av två forskarskolor där satsningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universitetets tre fakulteter