• Rapport: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i folkhögskolan

  Andreas Ruschkowski föreslår utifrån sina resultat satsningar på att stärka lärares och rektorers forskningslitteracitet, samt satsningar på praktiknära folkhögskoleforskning.
 • När forskning blir film

  Helene Ahl och hennes forskarkollegor har genom ett samarbete med videoproducenten Gabriel Djärf gjort en film av sina forskningsresultat.
  – Som forskare så är det ju jättekul att göra något som är lite annorlunda, säger Helene Ahl.

 • Skolcheferna bidrar på flera sätt till forskningen om sig själva

  Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har under flera år arbetat för att bidra till forskningen om skolchefer. Forskningen bedrivs tätt ihop med skolcheferna själva, skolcheferna svarar på enkäter, medverkar i djupintervjuer och deltar i workshops. Sedan tar de del av resultaten och diskuterar dem med forskarna också.
  Som nyligen på skolchefskonferensen. 

 • Kommunicera forskning – en hel vetenskap

  Det forskas för lite om hur forskning kommuniceras. Forskning om forskningskommunikation är ett ungt fält och det är inte klassat som eget forskningsämne hos SCB och UKÄ. En kartläggning som Vetenskap & Allmänhet har gjort på uppdrag av Vetenskapsrådet visar att det bara är 28 unika svenska forskare som de senaste tio åren har publicerat i de tre tyngsta tidskrifterna på området (JCOM – Journal of Science Communication, Public Understanding of Science och Science Communication).
  Det kan tyckas paradoxalt med så få svenska studier inom ett område som är avgörande för att alla de medel som läggs på forskning, och alla de upptäckter och kunskapsbidrag som de resulterar i, ska komma samhället till del fullt ut.

 • Han forskar om – och för – kommunikation inom samverkansprojekt

  Otto Hedenmo studerar kommunikationsprocesser. Som doktorand i forskningsmiljön Hållbar kommunikation ska han följa ett samverkansprojekt under flera år för att se hur kommunikationen påverkar arbetet, vilka former av kommunikation som gör vad och hur de används. Han tar del av in mailkonversationer, följer möten och noterar vad som skrivs i chattar.
  – Kommunikationen är väldigt komplex och det gäller att definiera vilka olika roller de här formerna spelar i processen, säger han.