Utlysning av doktorandtjänster i den nationella forskarskolan CuEEd-LL – Culturally Empowering Education through Language and Literature [Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur]. CuEEd-LL är finansierad av Vetenskapsrådet (2021-2026).

Ansökan till Jönköping University

Forskarskolan CuEEd-LL antar sammanlagt 9 doktorander under hösten 2021. CuEEd-LL leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet. Doktorandtjänsterna fördelas över de fyra lärosätena enligt nedan:

Jönköping University: 3 doktorandtjänster

Göteborgs Universitet: 2 doktorandtjänster

Malmö Universitet: 2 doktorandtjänster

Stockholms Universitet: 2 doktorandtjänster

Anställningarna löper på fem år, med 20 % undervisning inom lärarutbildningen som ingår i tjänstgöringen. Utlysningarna av doktorandtjänsterna kommer att publiceras via respektive deltagande lärosäte fr o m den 1 september 2021. Utlysningarna stängs den 15 oktober. Doktoranderna börjar sin utbildning den 1 februari 2022.


Forskningstematik i CuEEd-LL

Forskarskolans övergripande syfte är att stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus. Lärare i alla stadier och alla ämnen behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, med andra ord alla skolelever. Forskarskolan är förankrad i forskningsfält som Southern Multilingualism and Diversities, Culturally Responsive Pedagogy, och Decoloniality. Inom dessa ramverk ses språk och litteratur som förmedlare och skapare av kultur och kulturell förståelse. Med utgångspunkt i dessa fält undersöker CuEEd-LL hur språkliga och litterära aktiviteter kan verka kulturellt möjliggörande så att elever ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt.

Språk är en central aspekt i kommunikation genom olika modaliteter: läsa, skriva, teckna, se, lyssna och tala. Litteratur förstås i sin tur som estetiska uttryck i olika genrer och medier, vilka ger röst åt mänskliga erfarenheter och känslor. Enligt styrdokument ska praktiserande språklärare anamma en helhetssyn på språk och litteratur. Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL utforskas hur både språk och litteratur kan stödja kulturell förståelse, literacy-förmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska skola. Olika skolstadier och ämnen kan stå i fokus för doktorandprojekten, som ska knyta an till hur språk och litteratur används i meningsskapande, kommunikation och identitetspositioneringar. Forskarskolan ska stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld. Vi uppmuntrar sökande med intresse för språk och litteratur från olika ämnen med relevans för lärarutbildningen.

CuEEd-LL är en tvärdisciplinär forskarskola och innefattar flera ämnesdiscipliner med relevans för språk och litteratur. Doktoranden antas i ett av följande forskarutbildningsämnen:

- Pedagogik med inriktning mot språk och litteratur (JU)

- Språk- och litteraturdidaktik (MAU)

- Svenska som andraspråk (GU)

- Litteraturvetenskap (GU)

- Engelska (SU)

- Tvåspråkighet (SU)


Nedan följer exempel på områden som kan utforskas i anknytning till CuEEd-LL:s tematik:

 • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar
 • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
 • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
 • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält

I CuEEd-LL inkluderas doktoranderna i en dynamisk, flerspråkig och internationell forskningsmiljö med etablerade forskare från fem kontinenter. Utbildningen innefattar flera internat med internationella gäster och en studieresa till Sydafrika.


Medverkande lärosäten samarbetar i följande obligatoriska kursutbud i CuEEd-LL:

 1. Culturally Empowering Education for a Global 21st Century: Research and Practice (5 credits)
 2. Decolonizing and Southern Theories: Implications for Swedish Education (7.5 credits)
 3. Rethinking Methodology in Language and Literature Educational Research (7.5 credits)
 4. Ethical Research Design for a Postdigital and Globalized Era (7.5 credits)
 5. Guiding and Mentoring Practitioner Research (2.5 credits)

Kontakta gärna en representant för forskarskolan CuEEd-LL för ytterligare upplysningar: