I AM: Projektmöte i Portugal, juli 2022

EU-programmet I AM syftar till att utveckla och pröva ett verktyg med samma namn, för pedagoger som anpassar lärmiljön i skolan efter elevers behov av stimulans och stöd för att förbättra elevernas akademiska resultat och sociala deltagande i skola. Huvudansvarig för projektet är utbildningsnämnden i Wiens kommun. I AM har deltagare från sex länder: Österrike, Tyskland, Norge, Sverige, Belgien och Portugal. Det är fyra länder som testar verktyget Österrike, Tyskland, Belgien och Portugal.

I AM (Inclusive Assessment Map) bygger på WHO:s Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa. Lärare i olika länder kommer att använda det i sin undervisning och CHILD-forskarnas uppgift är att utvärdera hur användbart materialet är efter att lärare prövat det i skolan under höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Inom CHILD har vi ansvar för utvärdering med fokus på hur lärarna uppfattar sitt arbete med eleverna i skolan före och efter att ha använt verktyget.

Vad vill vi uppnå med Map I AM:

  1. Att identifiera miljöfaktorer som är stödjande eller hindrande för delaktighet för att kunna arbeta för att öka delaktighet
  2. Söka identifiera en internationell “best practice” rörande delaktighet i skolan.
  3. Förändra perspektiv från att fokusera på individen och dess svårigheter mot att fokusera på inkluderande policyer.
  4. Stödja skapandet av miljöanpassningar riktade mot ett inkluderande- och gruppperspektiv snarare än individperspektiv.

Främja samarbete genom att använda ett gemensamt språk och delad förståelse kring lärande situationer genom användandet av WHO:s internationella klassifikation av fungerande ICF.

Svensk projektledare: Lilly Augustine

I AM är ett EU-finansierat projekt

621435-EPP-1-2020-1-AT- EPPKA3-IPI-SOC-IN