Världshälsoorganisationen, WHO, har utvecklat en struktur för att definiera faktorer som är direkt eller indirekt relaterade till hälsa och välbefinnande: Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF,  med en barn och ungdomsversion, ICF-CY.

ICF-CY används som stöd för att beskriva hur barn fungerar i sina vardagliga miljöer och för att förklara situationer som inte fungerar tillfredsställande. En övergripande ICF-CY modell kan utgöra ett stöd för att organisera tankarna så att all betydelsefull information om barns fungerande finns med när beslut om åtgärder eller bidrag ska fattas. När klassifikationen används inom till exempel habiliteringsverksamhet, tar personal mera hänsyn till barns delaktighet i vardagssituationer och till faktorer i barnets omgivning. Det medför ofta insatser som ger snabbare effekt än sådana som fokuserar på barnets egna förmågor.

ICF-modellen


ICF beskrivs som en interaktiv bio-psyko-social modell för hälsa, där "bio" står för kroppens fungerande,"psyko" står för förmågan att utföra aktiviteter och "social" står för delaktighet i livssituationer. Just begreppet bio-psyko-social modell visar klassifikationens breda syn på hälsa och på dess motpolsbegrepp funktionshinder. ICF förde in en förändrad syn på hälsa, eftersom den utgår från delaktighet och fokuserar på individers fungerande i vardagssituationer snarare än på funktioner som inte är ”normala”. Beskrivningen av modellen som interaktiv innebär att alla delarna är ömsesidigt beroende av varandra. Man kan inte utgå ifrån att en inskränkt delaktighet måste bero på att individen har kroppsliga funktioner som fungerar dåligt, det kan lika väl bero på att omgivningen inte är anpassad i tillräckligt hög grad.

ICF-CY kan utgöra en bas för att tillförsäkra barn och ungdomar rättigheter till ett gott liv.

Vill du veta mer?