Betydelsen av IT i organisationer och behovet av välutbildade yrkesverksamma inom området är de två viktigaste grundstenarna för Informatiksektionen.

Det finns fortfarande en klyfta som måste överbryggas mellan IT-specialister och företagsledningar. IT-relaterade frågor som sektionen undersöker är till exempel hur man använder IT vid förändringar i olika affärsprocesser, roller och ansvar i utvecklingsprocessen, planering och samordning av IT-stöd för dynamiska organisationer, finansiering och kontroll av IT-investeringar med mera. Den ökade användningen av kombinerade system, till exempel affärssystem, är också ett område som sektionen fokuserar på. Andra områden som vi arbetar med är aspekter av IT-baserade nät, e-kommunikation, och e-handel.

För informatiksekionen innebär detta att två perspektiv lyfts fram och kombineras: Dels IT-perspektivet där vi arbetar med analys och utveckling av informationssystem och IT, och dels det affärsmässiga perspektivet, till exempel IT-baserad affärsförnyelse i företag, organisationer och samhälle.