Det finns två typer av studier som normalt inte räknas till forskning och som måste hanteras speciellt.

  1. Det ena är examensarbeten.
  2. Det andra är verksamhetsförlagt förbättringsarbete i hälsa och välfärd.

Ibland kan dock dessa arbeten utformas för att publiceras som en vetenskaplig artikel. Då kan den vetenskapliga tidsskriften kräva att studien ska ha föregåtts av forskningsetisk granskning. I sådana fall krävs ett rådgivande yttrande.

Ytterligare information om hantering av personuppgifter i examensarbeten finns via den här länkenöppnas i nytt fönster

Ansök så här:

  1. Fyll i blanketten "Etisk egengranskningWord". Vid examensarbeten eller verksamhetsförlagt förbättringsarbete ska handledare stå som huvudansvarig för ansökan och studenten som medverkande.
  2. Bifoga projektplan samt andra relevanta bilagor (såsom enkäter och informationsbrev).
  3. Skriv under ansökan, scanna in den och mejla den tillsammans med bilagorna till Forskningsetiska kommitténs sekreterare på minna.eriksson@ju.se. Alla dokument ska vara i PDF-format.

    Ansökan ska vara kommittén tillhanda 11 arbetsdagar före det sammanträde där ärendet behandlas. Ansökningar som kommer in senare eller ej är kompletta behandlas vid nästkommande möte. Observera att ansökan ska skickas in i god tid innan studien påbörjas.

Kommittén bör kunna presentera ett yttrande för sökanden inom 14 dagar från det att ärendet behandlats, om inga kompletterande uppgifter behövs.