Madeleine Sjöman

Universitetsadjunkt pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor i Specialpedagogik


Tjänstledig

Kontakt

Rum
Hd411d
Telefon
+46 36-10 1783
Signatur/Kortnamn
SMAD
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Forskning

Madeleines forskningsområde handlar om hur olika faktorer i förskolan och skolan är relaterade till barns engagemang, deras psykiska hälsa, lärande samt hur miljön kan skydda mot psykisk ohälsa. En viktig prediktor för psykisk hälsa, enligt tidigare studier, är barns delaktighet och engagemang i förskolans vardag. Små barns engagemang i förskolan visar sig i hur barnen interagerar med förskolans personal, andra barn och med lekmaterialet på ett utvecklingsbefrämjande, och i sammanhanget lämpligt sätt (Ladd & Dinella, 2009; McCormick, Noonan, & Heck, 1998; McWilliam, Trivette, & Dunst, 1985; Mc William, 1991; Ridley et al., 2001).

Barns ihärdighet har visat sig ha en viktig betydelse för barns engagemang och bidrar till den psykiska hälsan. Samtidigt som beteendeproblem såsom stora koncentrationssvårigheter, stark tillbakadragenhet, aggressivitet kan vara symtom på psykisk ohälsa och hindra barnets engagemang och möjlighet att delta i förskolans vardag. Madeleines avhandling utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv vilket innebär en fokusering på alla barns möjlighet till engagemang och delaktighet i förskolan.

Madeleine undersöker hur strukturella och processuella faktorer samverkar och bidrar till barns engagemang. Strukturella faktorer handlar om antal barn i gruppen, antal personal inom avdelningen och processuella faktorer omfattar olika interpersonella relationer mellan personal och barngruppen men också mellan personal och enskilda barn och mellan personal och föräldrar. Madeleine studerar även vilket stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika faktorer i förskolan kan bidra till barns engagemang och psykiska hälsa. Kan tidiga insatser i förskolan förhindra framtida psykisk ohälsa men och bidra till psykisk hälsa? I studien ingår 664 barn i åldrarna 1 – 5 år på 60 olika förskoleavdelningar inom sex olika kommuner i Sverige. Studien är en storskalig longitudinell studie där datainsamling sker genom att förskolepersonal besvarar enkäter kring barnens vardagsfungerande i förskolan och genom strukturerade observationer som genomförs av forskarna i projektet. Hösten 2012 genomfördes första datainsamlingen, hösten 2013 och 2014 genomförs datainsamling två och tre. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Jönköping och Jönköpings läns landsting som pågår under tre år med finansiering av Socialstyrelsen. År 2018 påbörjade Madeleine ett nytt projekt som följer upp barnen från det tidigare projektet TUTI. Syftet är att undersöka vilken betydelse faktorer i förskolans miljö och barns engagemang har för senare senare prestationer i de nationella proven år 3 och 6 samt elevens engagemang och samspel i skolan. Projektet är finasierat av Vetenskapsrådet (VR) och pågår mellan 2018-2021. 

För ytterligare frågor om Madeleines forskning, maila:madeleine.sjoman@ju.se

Bakgrund

Madeleine är doktor i specialpedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon undervisar inom lärarutbildningen men även inom fristående kurser som rör specialpedagogiska frågeställningar. Hon har en utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet som grundskollärare och specialpedagog med erfarenhet från de minsta barnen upp till tonåringen.

Artikel

Almqvist, L., Sjöman, M., Golsäter, M., Granlund, M. (2018). Special support for behavior difficulties and engagement in Swedish preschools , 3. More information
Adolfsson, M., Sjöman, M., Björck-Åkesson, E. (2018). ICF-CY as a Framework for Understanding Child Engagement in Preschool , 3. More information
Sjöman, M., Granlund, M., Almqvist, L. (2016). Interaction processes as a mediating factor between children's externalized behaviour difficulties and engagement in preschool Early Child Development and Care, 186(10), 1649-1663. More information

Doktorsavhandling

Sjöman, M. (2018). Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Konferensbidrag

Sjöman, M. (2019). Transactional Processes Between Children's Hyperactivity, Engagement and Social Interactions in Swedish Preschools. International Society on Early Intervention (ISEI) Conference 2019, Sydney, Australia, 25 - 28 June, 2019. More information

Övrigt

Almqvist, L., Sjöman, M., Golsäter, M., Granlund, M. . Children’s behavior difficulties and staff-implemented special support in Swedish preschools: Emotional and behavioral difficulties. More information
Sjöman, M., Granlund, M., Axelsson, A., Almqvist, L., Danielsson, H. . Social interactions - predictor of children’s engagement and hyperactivity in preschool. More information
Sjöman, M. . Social interactions and change in children’s engagement and externalizing behavior difficulties in preschool. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka