Med vår sponsring vill vi främja det lokala föreningslivet och bidra till lokal och regional utveckling samtidigt som vi sprider kunskap om Jönköping University.

Under sponsorsperioden 2020-2022 har medarbetare vid högskolan möjlighet att själva nominera föreningar för sponsring. På så sätt vill vi skapa ett bredare engagemang från JU och nå ut till nya spännande verksamheter. Varje medarbetare kan nominera en förening, en grupp eller ett lag vid ett tillfälle under sponsorsperioden.

Vi sponsrar:

 • Endast bidragsberättigade föreningar i Jönköpings län
 • Lokala föreningar med en uttalad barn- och ungdomsverksamhet
 • Lokala föreningar med inriktning mot kultur och miljö

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer
 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö, exempelvis föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering eller rasism.
 • Organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet, eftersom detta inte är att betrakta som sponsring.

Vårt sponsringsarbete bygger på sponsoravtal och aktiviteter med tydlig motprestation i form av en aktiv marknadsföringsinsats.

Vår sponsring stämmer väl överens med våra strategier:

 • Vi utvecklar kunskap och innovationer tillsammans med det omgivande samhället
 • Vi samarbetar över och bortom gränser
 • Vi främjar livslångt lärande i en mångsidig och entreprenöriell miljö
 • Vi forskar och utbildar med stort engagemang
 • Vi bidrar till en hållbar framtid

Om du har några frågor kring vår sponsring, är du välkommen att kontakta oss via sponsring@ju.se.