Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, beskrivande statistik, utformning av en vetenskaplig rapport samt att träna upp en förmåga att granska vetenskapliga rapporter.

Kursinnehåll

Delkurs 1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 4,5 högskolepoäng

- kunskapsbegreppet
- kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt; positivistiska respektive hermeneutiska förhållningssätt
- forskningsetik
- evidensbegreppet
- informationssökning
- den kvantitativa och kvalitativa forskningsprocessens olika steg
- kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder och databearbetningssätt
- rapportskrivning
- granskning av vetenskapliga rapporter

Delkurs 2. Statistik, 3 högskolepoäng

- statistiska grundbegrepp
- beskrivande statistik, såsom tabeller och grafisk framställning, genomsnittsvärden och spridningsmått samt statistiska beräkningar.

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HANB11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-05-16 07:18:52