Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Industriell Produktframtaging (civ.ing) 30 hp

Kursinnehåll

Kursen innebär att genomföra ett självständigt utrednings- och forskningsarbete. I arbetet ingår att inom ramen för utbildningens ämnesområde och i samråd med uppdragsgivare i par eller individuellt identifiera arbetets syfte samt utifrån detta självständigt planera och genomföra arbetet, författa en rapport samt presentera resultatet vid ett seminarium på Tekniska Högskolan, Jönköping University. I arbetet ingår att ta personligt ansvar för arbetets genomförande och att samarbeta med den handledare som skolan utser. En handledare och en examinator utses för varje examensarbete. Genomförandet ska följa de anvisningar som fastställts. Vidare ingår att opponera på ett annat examensarbete inom samma utbildning.

Kursen innehåller följande moment:
- Projektplanering
- Litteratursökning
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Ev. utvecklingsarbete
- Rapportskrivning
- Muntlig presentation och opponering

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 210 hp inom civilingenjörsprogrammet ska vara godkända. Förutom de generella poängkraven ska de kurser som är relevanta för det valda examensarbetet vara avklarade.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A2E
Kurskod/Ladokkod: TCXV23
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-06-01 10:17:37