Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forsknings- och utredningsmetodik (Research and Inquiry Methodology) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen går igenom grundläggande begrepp inom vetenskaps- och kunskapsteori samt olika forskningsperspektiv/ansatser. Kursen innehåller också en fördjupning i forskningsmetodik inom huvudområdet. I kursen ingår också att tillämpa dessa kunskaper i eget arbete.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika metodansatser
- Teorins funktion
- Undersökningsinstrument för datainsamling
- Primära och sekundära data
- Litteratursökning
- Metoder för analys av kvantitativa och kvalitativa data
- Begreppen validitet och reliabilitet
- Kritisk granskning av eget och andras arbeten
- Etiska aspekter på forskningsarbete inklusive genomförande av antiplagiatguiden.

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 210 hp inom programmet ska vara godkända samt genomgången kurs Intelligent dataanalys 7,5 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TFUS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-06-02 11:00:57