Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University.

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen
ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Jönköping University Enterprise och Högskoleservice. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.

Hälsohögskolan

Verksamheten vid Hälsohögskolan leds av en verkställande direktör som även är akademisk ledare. Ledningsgruppen är ett stödjande och rådgivande organ till vd.

Hälsohögskolans verksamhet är organiserad i följande avdelningar: 

Avdelningen för socialt arbete, ASA

Avdelningen utbildar och forskar i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på det sociala fältet. Avdelningen är ansvarig för Socionomprogrammet.

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB

Avdelningen utbildar biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och tandhygienister. Det bedrivs också kurser inom biomedicinska och naturvetenskapliga ämnen. Forskning sker inom biologiskt åldrande, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi samt neurobiologi.

Avdelningen för omvårdnad, AFO

Avdelningen bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad. Avdelningen ansvarar för Sjuksköterskeprogrammet.

Avdelningen för rehabilitering, AFR

Avdelningen bedriver utbildning och forskning främst inom ämnena arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik. På avdelningen utbildas arbetsterapeuter och ortopedingenjörer.

Institutet för gerontologi, IFG

Institutet för gerontologi bedriver undervising och forskning inom området äldre och åldrande.

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Centrumbildningar

Forskarskolan Hälsa och Välfärd

Hälsohögskolans forskarskola har sitt fokus på hälso- och välfärdsfrågor. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap.

Vd-kansli

På vd-kansliet hittar du bland annat vd och utbildningschef.