Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University.

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen
ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Jönköping University Enterprise och Högskoleservice. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.

Hälsohögskolan

Verksamheten vid Hälsohögskolan leds av en verkställande direktör som även är akademisk ledare. Ledningsgruppen är ett stödjande och rådgivande organ till vd.

Hälsohögskolans verksamhet är organiserad i följande avdelningar: 

Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap, AKL

På avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom kvalitetsförbättring och ledarskap.

Avdelningen för klinisk diagnostik, AKD

På avdelningen finns kandidatprogram inom huvudområdena radiografi och biomedicinsk laboratorievetenskap som leder till examen som röntgensjuksköterska respektive biomedicinsk analytiker (två olika inriktningar, klinisk fysiologi och laboratoriemedicin). Undervisning sker även inom biomedicinska och naturvetenskapliga ämnen.

Forskningen handlar om medicinsk diagnostik inom åldrandets biologi, molekylär cellbiologi, onkologi, tumörbiologi, klinisk immunologi, hjärt- och kärlsjukdomar, fysisk aktivitet, medicinsk teknik, mammografi-screening och barn inom högteknologisk vårdmiljö.

Avdelningen för odontologi och oral hälsovetenskap, AOO

Här samlas Hälsohögskolans kompetens inom odontologi och oral hälsa. På avdelningen bedrivs utbildning på grund och avancerad nivå för tandhygienister samt arbete med den planerade tandläkarutbildningen. Forskning sker inom Hälsofrämjande arbete, med beröringspunkter inom epidemiologi, sociala determinanter, prevention, klinisk behandlingsforskning i multidisciplinär samverkan.

Avdelningen för omvårdnad, AFO

Avdelningen bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad. Avdelningen ansvarar för Sjuksköterskeprogrammet.

Avdelningen för rehabilitering, AFR

Avdelningen bedriver utbildning och forskning främst inom ämnena arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik. På avdelningen utbildas arbetsterapeuter och ortopedingenjörer.

Avdelningen för socialt arbete, ASA

Avdelningen utbildar och forskar i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på det sociala fältet. Avdelningen är ansvarig för Socionomprogrammet.

Institutet för gerontologi, IFG

Institutet för gerontologi bedriver undervising och forskning inom området äldre och åldrande.

Forskarskolan hälsa och välfärd

Hälsohögskolans forskarskola har sitt fokus på hälso- och välfärdsfrågor. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap.

Vd-kansli

På vd-kansli arbetar Hälsohögskolans ledning och ledningsstöd samt tre team med inriktning mot Hälsohögskolans forskning, utbildning och verksamhetsstöd.