Maria Hammarsten

Universitetsadjunkt i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd 320
Extern telefon
+4673-9101534
Schema
Ändra din information

Forskning

Hammarstens licentiatuppsats; Skogsträdgårdsvistelser ur barns perspektiv - Speglat under samtalspromenader handlar om barns utvecklande av ekologisk litteracitet, förebyggande av växtblindhet och en skogsträdgårds upplevelseerbjudanden. Studien visar på utomhuspedagogikens potential, i en utomhusmiljö där folkhögskolepedagoger och grundskolelärare samarbetar. Licentiatuppsatsen adresserar också det kompensatoriska uppdraget i mötet med barn som i vardagen inte har direkt närhet till naturmiljöer. Maria ingår i forskningsnätverket, Barn och Unga. Ett nätverk med intresse för forskning om barn och ungas livsvillkor, aktörskap, lärande och utveckling. Hammarsten ingår också i forskningsmiljön Sustainable Societies (SUS) och är verksam inom temat Sustainability Education Research (SER). Marias forskningsintressen är barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhuspedagogik, utomhusundervisning och lärande för hållbarhet. 

Biografi

Maria Hammarsten är universitetsadjunkt i pedagogik, fil. lic. i pedagogik med inriktning mot didaktik på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), har undervisat på lärarutbildningen, varit verksam i fristående kurser, professionsutvecklande seminarium och uppdragsutbildningar sedan 2005. Hammarsten har en magister- och masterexamen i pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning och ingår i det nationella nätverket för främjande av utomhusbaserat lärande, Utenavet. Maria har även en barn- och ungdomspedagogisk examen och lärarlegitimation i flera skolämnen mot grundskolans tidigare år och fritidshem. Hösten 2020 arbetade Maria delvis med att bedriva undervisning i pedagogik vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Norge. Under 2021 bidrog Maria med utomhuspedagogisk kompetens vid Göteborgs Universitet. Hammarsten har vid Linköpings universitet handlett internationella studenter i masterprogrammet, Outdoor and Sustainability Education.

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-5432-6418

Artikel

Hammarsten, M., Brage, C. (2023). Barn har rätt till riskfyllda platser Förskolan. More information
Hammarsten, M. (2023). Barn har rätt till platser där de får ta risker Fritidspedagogik, 39. More information
Brage, C., Hammarsten, M. (2023). Vilka utomhusmiljöer erbjuder vi våra barn i förskolorna Östgöta Correspondenten, 22. More information
Hammarsten, M. (2023). Utomhusmiljöer för barn är en viktig hållbarhetsfråga Tidningen Utemiljö, 23-31. More information
Hammarsten, M., Brage, C. (2023). Barn har rätt till platser där de får ta risker Förskolan, 39. More information
Rehder, K. (2023). Tre tycker om teknik Teknikundervisning i skolan: Tidskrift För teknikämnet i förskola, grundskola och gymnasium, 29(2), 4. More information
Ringdahl, L., Al-Breihi, A., Hammarsten, M. (2023). ”Barn har rätt till skrubbsår” Förskolan. More information
Ringdahl, L., Al-Breihi, A., Hammarsten, M. (2023). "Risk­tagande lek är nödvändigt" Fritidspedagogik, 28-29. More information
Hammarsten, M., Lager, K., Lundström, M. (2022). Rum för meningsfull fritid? TTELA. More information
Hammarsten, M. (2022). Sänk tröskeln för att komma i gång Förskoletidningen, 33-34. More information
Hammarsten, M. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav Aftonbladet. More information
Hammarsten, M. (2022). Fritidshemmens viktiga roll för integrationen äventyras av lärarbristen Göteborgs-Posten. More information
Åkerblom, P., Hammarsten, M. (2021). Pandemin blåslampa för framtidens lärande Tidskriften stad, 65. More information
Hammarsten, M. (2021). Utomhuspedagogisk plattform med Jönköping University och Naturskolan i Jönköpings kommun Att lära in ute-bladet, 35(3), 10-11. More information
Hammarsten, M. (2021). Skogsträdgårdens potential – en studie baserad på samtalspromenader Bi-lagan, 3. More information
Djurberg, S., Hammarsten, M. (2021). Grönska på skolgården inspirerar till fantasilekar Fritidspedagogik, 32-33. More information
Djurberg, S., Hammarsten, M. (2021). Grönska på skolgården är viktigt för leken Fritidspedagogik, 14 september. More information
Hammarsten, M. (2021). What are Schoolchildren doing Out There?: Children's Perspectives On Affordances In Unedited Places Built Environment, 47(2), 186-205. More information
Djurberg, S., Hammarsten, M. (2021). Grönska på skolgården inspirerar till fantasilekar Förskolan, 32-33. More information
Hammarsten, M. (2020). "Håll lektioner utomhus för att minska smittan" Dagens Nyheter, 2020-05-21. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Pedagogiken ska inte stanna innanför tröskeln Jönköpings-Posten Jönköping: Hall Media . More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Värnamo Nyheter, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Vetlanda-Posten, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Smålänningen, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Falköpings Tidning, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M. (2020). ”Det viktigaste är att växterna får leva och sånt”: en studie om att förebygga barns växtblindhet Barn, 38(3), 37-49. More information
Hammarsten, M. (2019). "Man lär sig att man kan leva utan dator" - en skogsträdgård ur barns perspektiv , 33(3), 7-8. More information
Ericsson, F., Hammarsten, M. (2019). Forskare positiv till utomhuslektioner – men varnar för att romantisera Södermanlands Nyheter, 2019-02-15. More information
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2019). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 227-241. More information

Bok

Hammarsten, M. (2022). Utomhusundervisning: en handbok. Lund: Studentlitteratur AB More information

Antologibidrag

Hammarsten, M. (2022). Utomhusundervisningens potential. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 82 -98). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Hammarsten, M. (2012). Ut och lek!. In: Marie Bengts & Helena Gårdsäter (Ed.), Fullt av lek: om att ge utrymme för skolbarns lek (pp. 40 -45). Stockholm: Lärarförbundets förlag More information

Konferensbidrag

Hammarsten, M. (2023). Utomhuspedagogik i den pedagogiska praktiken, förskolan. Kompetensutvecklingsdag i utomhuspedagogik 2023, 9 januari, Tidaholm. More information
Hammarsten, M. (2023). Forest garden for learning and hands-on activity from children's perspectives. 2nd International Forest Garden, Food Forest Symposium, Online 20-24 February 2023. More information
Hammarsten, M. (2023). Kojan: Om barns rättigheter till spontana lekplatser. Linköping: Linköping University Electronic Press, Konferens i pedagogiskt arbete, 16-17 augusti 2023, Norrköping. More information
Hammarsten, M. (2023). Klätterställning, klätterträd och kojan - Platser för barn eller barns platser. Naturskoleföreningens konferens och årsmöte 2023, 15-17 mars 2023, Vårdnäs Stiftsgård Hotell och Konferens, Brokind, Sverige. More information
Hammarsten, M., Bjarnadóttir, B., Arnardóttir, N. (2022). Utomhuspedagogik i Sverige och på Island. Jönköpings kommun, 5 april 2022. More information
Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Hammarsten, M. (2022). Utomhuspedagogik i samverkan mellan akademin och naturskolan. Poängen med undervisning och lärande utomhus - Utenavets webbinarium, 9 maj 2022. More information
Hammarsten, M. (2022). Walk-and-talk conversations with children – a literature review. Reykjavík: School of Education, University of Iceland, NERA Conference 2022, Reykjavík, Iceland, 1-3 June 2022. More information
Hammarsten, M. (2022). Att förebygga platsblindhet – göra en plats till pedagogisk markanvändning. Ute är inne, 30-31 augusti 2022, Helsingborg. More information
Hammarsten, M. (2022). Undervisning och lärande i skolans utomhusmiljöer - Rektorers uppfattningar. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Hammarsten, M. (2022). Undervisning för hållbar utveckling. Lärarförbundet Senior Jönköping, 14 november 2022. More information
Hammarsten, M. (2022). Seminarium: Kojan – Om barns rätt till spontana lekplatser. Seminarium: Kojan – Om barns rätt till spontana lekplatser, Österängens Konsthall, Jönköping, 12 december 2022. More information
Hammarsten, M. (2021). Utomhuspedagogik – Barns utomhusmiljöer i urbaniseringens spår. Föreläsningsserie Stadsbyggnadsvisionen, Miljöfika och friluftsliv i Jönköpings stadsbibliotek, arrangerat av Jönköpings kommun, 23 september 2021. More information
Hammarsten, M. (2021). Barns perspektiv på oredigerade platser utomhus. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Hammarsten, M. (2021). Barns perspektiv på oredigerade platser utomhus. Child and Youth Studies Conference, University West, November 4-5, 2021. More information
Hammarsten, M. (2021). Utomhuspedagogik i samverkan mellan akademin och naturskolan. Utenavets webbinarium: Poängen med undervisning och lärande utomhus, 9 maj 2021. More information
Hammarsten, M. (2019). Det är väl inne att lära ute? Utomhuspedagogik året runt med förskoleklassen!. En god start i förskoleklass, 31 januari – 1 februari, 2019, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2019). Place Meaning for Children in the Forest Garden. 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019. More information
Hammarsten, M. (2019). School Children´s Perspectives from Forest Gardens Places. 8th Nordic Geographers Meeting, June 16–19, 2019 Trondheim, Norway. More information
Hammarsten, M. (2019). Platsers meningserbjudanden ur barns perspektiv – En skogsträdgårds platskvalitéer. Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, Jönköping, Sverige, 28 augusti 2019. More information
Hammarsten, M. (2019). Utomhuspedagogiken skapar en ”ekodukt”. Ute är inne. Tema: Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster 29–30 augusti 2019, Jönköping, Sverige. More information
Hammarsten, M. (2019). En grön oas eller ett geggigt ställe? – elevers kopplingar till platser i en skogsträdgård. Offentliga föreläsningar på Jönköping University våren 2019, 14 mars 2019, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, Sverige. More information
Hammarsten, M. (2019). En skogsträdgårdsplatser ur barns perspektiv. Lunchföreläsning på Stadshuset, Huskvarna, 22 maj 2019. More information
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). The Forest Garden from Children's Perspectives. Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland. More information
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet. More information
Hammarsten, M. (2018). Utomhuspedagogik i ett fritidshemspedagogiskt perspektiv. Fritidshemmet, 15-16 mars, 2018, Malmö. More information
Hammarsten, M. (2018). Utomhusmiljöns möjligheter i förskolan. Förskolan, 13-14 mars, 2018, Malmö. More information
Hammarsten, M. (2018). Outdoor education in preschool: Swedish examples. Åbo Akademi, Finland, 15 November 2018. More information
Hammarsten, M. (2018). Lika fast olika – finns det någon rätt väg att välja?. Skolforum 2018. More information
Hammarsten, M. (2017). A theoretical and methodological reflection on using Lefebvre's critical spatial analysis to examine children's experiences of a forest garden. NERA 2017 Congress, 23-25 March 2017, Copenhagen, Denmark. More information
Hammarsten, M. (2017). Pedagogik och utomhusdidaktisk inriktning med skogsträdgårdsforskning. Fritidshemsbiennalen 2017, 23-24 oktober 2017, Norrköping, Sverige. More information
Hammarsten, M. (2017). Utomhuspedagogik i ett fritidshemspedagogiskt perspektiv. Fritidshemmet, 16-17 oktober, 2017, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2017). Children's experiences and use of a forest garden: A Swedish example. School of Education Seminar, 5 May 2017, University of Northampton, UK. More information
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H. (2016). School children's special places in a forest garden in Sweden. NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education. More information
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 7 april, Stockholm, 2016. More information
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 14 april, Göteborg, 2016. More information
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 21 april, Malmö, 2016. More information
Hammarsten, M. (2016). Fritidshemmet som lekande och meningsskapande praktik. Kompetensutveckling för lärare i fritidshem/fritidspedagoger, Falköping, 11 april 2016. More information
Hammarsten, M. (2015). Children in school-age educare centres make meaning in unedited places. NERA/NFPF Göteborg 4-6 mars, 2015. More information
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 19 maj, 2015, Skellefteå. More information
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 20 mars, 2015, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 17 april, 2015, Göteborg. More information
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 20 mars, 2015, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 17 april, 2015, Göteborg. More information
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 19 maj, 2015, Skellefteå. More information
Hammarsten, M. (2015). Utomhuspedagogik med fokus på arbete med utomhusdidaktisk inriktning.. Fritids lyfter!, 6 februari, 2015, Örebro. More information
Brage, C., Hammarsten, M. (2015). Varför ska vi vara ute när vi kan vara inne – eller tvärtom. Skolforum 2015, 26-27 oktober 2015, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2015). Lika fast olika – finns det någon rätt väg att välja?. Skolforum 2015, 26-27 oktober 2015, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2014). A theoretical and methodological reflection on unedited places and their meaning for children in school age educational settings. NERA konferens, Lillehammer, Norge 5-7 mars, 2014. More information
Hammarsten, M. (2014). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Matematikbiennalen, Umeå, 6-7 februari, 2014. More information
Hammarsten, M. (2014). Det utvidgade matematiklärandet i grund- och gymnasiesärskola. Varbergsdagarna, 13-14 augusti, 2014, Varberg. More information
Hammarsten, M. (2014). Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln!: Det utvidgade lärandet i fritidshemmets utomhusmiljö. Fritidshem – Kunskap i gemenskap, Nordiskt symposium, 14–15 maj, 2014, Jönköping. More information
Hammarsten, M. (2013). Leklära utomhus. Rikskonferens för familjedaghem, 25–26 april 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Kreativ matematik och språklekar. Rikskonferens för familjedaghem, 25–26 april 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Matematiken finns utomhus: ett lustfyllt lärande för alla!. Specialpedagogik i förskolan, 22 - 23 oktober, 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Det utvidgade matematiklärandet i grundskolan 1-9. Underbar matematik, 10-11 oktober, 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Skolporten konferens, Stockholm, 14-15 mars. More information
Hammarsten, M. (2012). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Matematikbiennalen, Umeå, 26-27 januari, 2012. More information
Hammarsten, M. (2012). Teoretiskt pass med diskussion om att tolka och förstå kursplanen. Hur bedrivs och bedöms friluftsliv och utevistelse i skolan?. Konferensen Idrott och hälsa, Jönköping, 1 mars 2012. More information
Hammarsten, M. (2012). Teoretiskt pass om friluftslivets pedagogik. Konferensen Idrott och hälsa, Jönköping, 1 mars 2012. More information
Hammarsten, M. (2011). Skolgården som pedagogisk resurs med ökad måluppfyllelse, trots asfalten!. Ute är inne, Mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö, Malmö 29-30 september, 2011. More information
Hammarsten, M. (2011). Att bidra med ökad måluppfyllelse genom sinnlig utomhuspedagogik. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, Örebro universitet, 7‐8 april 2011. More information
Hammarsten, M. (2011). Särskild utomhusmatematik. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, Örebro universitet, 7‐8 april 2011. More information
Hammarsten, M. (2009). Utomhuspedagogik en väg att lära. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, 2009. More information

Bloggpost

Övrigt

Hammarsten, M. (2023). Att ”spänna bågen” i bilderböckernas värld. More information
Hammarsten, M. (2023). Nya lekparkerna sågas: Lämnar för lite åt fantasin [Radiosändning]. More information
Kommunikationsavdelningen, Jönköping University, . (2023). Ute kan bli det nya inne. More information
Pedagog Jönköping, Jönköpings Kommun, . (2023). Studenter lär sig utomhusundervisning på Attarpsskolan. More information
Hammarsten, M. (2023). Kojan, Pari*Porten, en konstinstallation i barns urbana och offentliga utomhusmiljö. More information
Hammarsten, M. (2023). Hemligheter och farligheter - presentation och samtal om projektet KOJAN. More information
Hammarsten, M. (2023). Morgon i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Al-Breihi, A., Li, X., Hammarsten, M. (2023). Riskful Play – verkligen lek på liv och död? [Föredrag]. More information
Sandeberg, J. (2022). "Många skäl att undervisa utomhus". More information
Hammarsten, M. (2021). Marias pedagogiska lådor gör succé [radiosändning]. More information
Hammarsten, M. (2021). Kan det bli mer uteundervisning i skolan efter Corona? [radiosändning]. More information
Hammarsten, M. (2021). Lyssna på P4 Jönköping med Maria Hammarsten [radiosändning]. More information
Lind, S., Hammarsten, M. (2021). Lära in ute (Friluftslivets år Luften är fri)  [podcast]. More information
Mattsson, P. (2021). Ängar som botar den utbredda växtblindheten. More information
Hammarsten, M., Franke, U., Lind, S. (2020). Inne att vara ute. More information
Hammarsten, M. (2020). ForskarFredag i Jönköpings län. More information
Hammarsten, M. (2019). JU och Naturskolan samarbetar för att främja utomhuspedagogik. Jönköping: Jönköping University More information
Livingston, E. (2019). Child health: Learning about plants could make kids happier: Academics are starting to examine the benefits of 'botanical literacies'. More information
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives. More information
Hammarsten, M. (2014). Fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. Linköping: Linköpings universitet More information
Hammarsten, M. . Walking and Talking with Children: A Review of Walk-and-Talk Conversations as a Research Method. More information

Licentiatavhandling

Hammarsten, M. (2022). Skogsträdgårdsvistelser ur barns perspektiv – Speglat under samtalspromenader (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information