Lena Östlund

Biträdande Avdelningschef
Universitetsadjunkt
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
Ga834
Telefon
Schema
Ändra din information

Lena Östlund är filosofie magister i gerontologi och universitetsadjunkt på Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan.  Sedan socionomexamen 1986 har Lena arbetat inom olika områden av socialt arbete exempelvis missbruksvård, individ- och familjeomsorg och som enhetschef på ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. 

I sin magisteruppsats studerade hon hur personal uppfattar att arbete med personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). 

Lena är programsamordnare för kurser hos Institutet för gerontologi. 

FORSKNING

Lena  är doktorand inom Välfärd och socialvetenskap vid forskarskolan Hälsa och välfärd på deltid. Hennes intresseområde inom forskningen rör demensområdet samt våld i nära relationer bland äldre. Doktorandprojektet syftar till att undersöka personalens arbetssätt omkring att inhämta samtycke för olika hjälp och stödinsatser samt personalens medvetenhet om våldsutsatthet vid anhörigvård där en av parterna har en demenssjukdom. 

 

Medlem i ARN-J

Artikel

Östlund, L., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2023). Working in a gray area: Healthcare staff experiences of receiving consent when caring for persons with dementia Dementia, 22(1), 144-160. More information

Antologibidrag

Alm Mårtensson, A., Boström, A., Lindmark, U., Lundgren, C., Östlund, L. (2022). Ansvarsområden för olika samhällsfunktioner. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 91 -112). Lund: Studentlitteratur AB More information
Johansson, L., Östlund, L. (2022). Utsatthet hos personer med demenssjukdom. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 113 -133). Lund: Studentlitteratur AB More information
Saveman, B., Östlund, L. (2022). Historisk tillbakablick. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 65 -89). Lund: Studentlitteratur AB More information
Johansson, L., Östlund, L. (2020). Geriatrisk vård och omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 301 -352). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Östlund, L. (2020). Vård på lika villkor?. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 75 -94). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Jegermalm, M., Lundgren, D., Östlund, L. (2020). Formell och informell omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 267 -300). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Torgé, C., Johansson, L., Östlund, L. (2020). Äldres psykiska hälsa och sårbarhet. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 125 -152). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Konferensbidrag

Östlund, L., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Wellbeing of persons with dementia without restraints and coercion. 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER2019), 23-25 May, 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Östlund, L. (2019). Wellbeing without restraints and coercion, the zero vision. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Rapport

Johansson, L., Ernsth-Bravell, M., Östlund, L. (2023). Erfarenheter och uppfattningar av tvång och begränsningar vid vård och omsorg av personer med kognitiv nedsättning i Jönköpings kommun. Jönköping: Jönköpings kommun More information

Samlingsverk

(2022). Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB More information
(2020). Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning AB More information