in:sure - Integrerad produkt- och produktionsutveckling för hållbarhet och resiliens

2023-03-03

in:sure är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska högskolan i Jönköping som utvecklar kunskap och förmågor relevanta för övergången till en helt integrerad produktframtagningsprocess som stödjer resiliens och hållbarhet i framtida produkter och produktionssystem.

Bakgrund

De ökade kraven på cirkulära lösningar och system i samhället utmanar industrin i deras utveckling av produkter och produktionslösningar. För att stödja en cirkulär ekonomi behövs ingenjörsprocesser och tekniska lösningar som möjliggör realisering av hållbara affärsmodeller. Företag ställs inför utmaningar kopplade till kunskapshantering t ex spårbarhet i data såväl som hantering av information när samhället kräver digitalisering. Samhällets krav på cirkularitet kräver produkter och produktionssystem som möjliggör effektiv återtillverkning/ återanvändning/renovering. Vidare krävs resilienta system, dvs. att produkt- och produktionssystem har en förmåga att hantera förändringar och samtidigt fortsätta att utvecklas. I detta sammanhang är integration i produktframtagningsprocessen centralt, såväl inom som mellan företag. Vertikal integration kopplar ihop teknikutvecklingen med affärsutvecklingen och horisontell integration omvandlar strategier, behov och idéer till produkter och produktionssystem anpassade efter de krav som framtidens affärsmodeller ställer.

Forskningsfokus

Forskningen inom in:sure är transdisciplinär – vi verkar mellan olika traditionella ingenjörsområden för att bidra till den kunskap som krävs för att realisera den cirkulära omställning. Forskningsområden som kombineras på olika sätt är produktdesign, produktutveckling, produktionsutveckling, teknisk och organisatoriskintegration. in:sure strävar efter att stödja övergången till en integrerad produkt- och produktionsutvecklings-process som stödjer resiliens och hållbarhet i framtida produkter och tillverkningssystem. De förväntade industriella effekterna är bidrag i form av kunskap och färdigheter i hur man utnyttjar och implementerar framväxande tekniker i en konkurrenskraftig integration av produkt- och produktionsutveckling som möjliggör realisering av framtida affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi.

Inom forsknings- och utbildningsmiljön in:sure får studenter som läser olika utbildningsprogram möjlighet att delta i pågående forskningsaktiviteter. Vidare så förmedlas den kunskap som utvecklas inom forskningsprojekten löpande in i olika kurser eller som utbildningsmoduler till industriella intressenter i form av möjlighet till livslångt lärande.

Samverkan med in:sure

Vårt fokus är kunskapsutveckling som bidrar till industriell utveckling genom regional, nationell och internationell samverkan som på sikt möjliggör hållbar industriell utveckling.

Vårt övergripande syfte är att stödja övergången till en hållbar och helt integrerad produkt- och produktionsutvecklingsprocess som stödjer en resiliens och cirkularitet för framtida produkter och tillverkningssystem.

Följ gärna denna Vertikals-kanal för vår forsknings- och utbildningsmiljö in:sure. Vi kommer löpande att presentera forskningsresultat och initiativ som har koppling till vårt arbete med forskning och utbildning.

in:sure

in:sure är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska högskolan i Jönköping som utvecklar kunskap och förmågor relevanta för övergången till en helt integrerad produktframtagningsprocess som stödjer resiliens och hållbarhet i framtida produkter och produktionssystem.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.