Vart är Jönköping University på väg?

Jönköping University står inför många utmaningar och möjligheter som kräver en holistisk strategi. Vi arbetar ständigt med att säkerställa tillräcklig finansiering, skapa infrastrukturer för högkvalitativ utbildning och forskning samt vara inkluderande och attraktiva för talanger.

Professor Salem Seifeddine har en doktorsexamen från 2006 vid Linköpings universitet och har sedan dess haft ledande befattningar inom forskning och akademisk förvaltning. På Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University var han forskare inom Material och Tillvekning och senare forskningschef. Den 1 oktober 2023 tillträdde han som prorektor vid JU.

Som professor vid avdelningen för Material och Tillverkning vid JTH var Salem känd för sin forskning om sambandet mellan mikrostruktur, defektbildning och mekaniska egenskaper hos gjutna aluminiumlegeringar, vilket har bidragit till betydande framsteg inom materialvetenskapen och varit av nytta för tillverkningsindustrin. Beslutet att utse Salem till prorektor, fattat av Jönköping Universitys stiftelsestyrelse, speglar förtroendet för hans ledarskap och hans förmåga att främja excellens inom både forskning och utbildning. Prorektorn fungerar som rektorns ställföreträdare och tar över dennes uppgifter vid behov.

Här berättar Salem om sin vision för JU och hur han vill bidra till JU:s fortsatta framgång.

Hur har övergången till rollen som prorektor varit?

Det har varit väldigt spännande och lärorikt. Jag och mina kollegor är verksamma inom ett par JU-övergripande projekt som rör integration av AI i den akademiska miljön, vårt kvalitetssäkringsarbete, samverkan med det omgivande samhället samt internationalisering.

Hur har din forskningserfarenhet påverkat ditt arbete och dina strategier som prorektor?

Att bidra till en hållbar samhällsutveckling är något vi alla på JU ständigt arbetar för. Det är både en möjlighet och en nödvändighet. Jag ser gärna till att JU fortsätter arbetet med att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningen, forskningen och stödverksamheten.

Vilka utmaningar och möjligheter identifierar du för JU?

JU:s utmaningar och möjligheter är mångfacetterade och kräver en holistisk strategi för att vi ska kunna fortsätta bidra till att stärka lärosätets kvalitet, attraktivitet och innovationsförmåga samt möta rådande samhällsutmaningar. Att säkerställa tillräcklig finansiering för att stärka kärnverksamheten, fortsätta skapa infrastruktur för högkvalitativ utbildning och forskning samt vara inkluderande och attraktiva för talanger är bland de utmaningar som vi ständigt arbetar med. Unikiteten JU har ligger också i de möjligheterna vi erbjuder för tvärdisciplinär forskning och utbildning samt i de starka och relevanta utbildnings- och forskningserbjudandena som utvecklas i samverkan med offentlig sektor och näringsliv.

Hur tror du JU kommer utvecklas framöver?

JU fortsätter att vara ett centrum för framtagandet av relevant utbildning, forskning och innovation med fokus på hållbarhet, samverkan och ansvarfull internationalisering. För att lösa samhällsutmaningar krävs samarbeten mellan lärosäten, näringsliv, myndigheter och andra aktörer. Genom att öka samarbetet mellan olika discipliner och fortsätta stödja multidisciplinär forskning och utbildning i samverkan med nationella och internationella aktörer har JU en unik möjlighet att skapa innovativa och hållbara lösningar som gynnar både samhället och lärosätet.

2024-05-16