Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Externredovisning och revision 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en fortsättning på den grundläggande kursen Affärsredovisning och består av två delar där den första delen behandlar teori och regelverk inom området externredovisning (inklusive finansierings- och kassaflödesanalyser). Med avseende på regelverket läggs stor vikt vid de internationella standarder som ges ut av IASB (International Accounting Standards Board) och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards). Den andra delen av kursen behandlar revision, d.v.s. hur revisorn kontrollerar att företagens redovisningspraktik överensstämmer med gällande lagar och standarder, samt de regler som styr revision och revisorns arbete.

Förkunskapskrav

30 hp företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Affärsredovisning, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: ACEK13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2014-02-18 15:21:45