Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

God och nära vård för ett hållbart samhälle 7,5 hp

Kursinnehåll

- bemötande i mötet med patient, närstående och familj i den goda och nära vården
- epidemiologiska begrepp och metoder
- etik i förhållande till distriktssköterskans profession och i mötet med patient, närstående och familj
- folkhälsa
- god och nära vård
- hållbar utveckling (tex. ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer)
- hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
- hälsa (existentiell, sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa)
- jämlik och jämställd vård
- kommunikation med patient, närstående och familj
- levnadsvanor och livsstilsförändringar
- miljön perspektivet utifrån hållbar utveckling
- motiverande samtal
- partnerskap
- personcentrerade omvårdnad (patient, närstående, familj)
- redskap för reflektion och självvärdering av tillägnad kunskap
- socio-ekonomi
- teamsamverkan
- utsatthet hos vuxna och äldre
- våld i nära relationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp och avslutade kurser i Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp och Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HGNR22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-09-26 10:59:57