Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistisk analys samt ökad färdighet i tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Kursinnehåll

- forskningsprocessen
- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- kvantitativa och kvalitativa metoder
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- inferensstatistik
- uppläggning av en undersökningsplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Förkunskapskrav

Grunläggande behörighet samt 60 hp i biomedicinsk laboratorievetenskap och avslutad Vetenskaplig grundkurs om 7,5 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVLN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2013-01-23 11:14:07