Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
  • Mötet mellan skolans krav och individers olika behov och förutsättningar för lärande och utveckling
  • Organisering av inkluderande lärandemiljöer med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
  • Pedagogiskt differentierad undervisning
  • Samverkansformer och samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
  • Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
  • Digitala verktyg i lärmiljön utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv
  • Beteenderelaterade svårigheter/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Elever i komplicerade livssituationer
  • Vetenskapliga metoder och förhållningssätt (forskningsetiska principer, fallstudier, etnografi)

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 108 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 25,5 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och 75 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde) varav minst 15 hp svenska och minst 15 hp matematik. Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LS4R22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 11:32:13