Projektet utgår från redan insamlat material i forskningsprojektet LoRDIA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Longitudinal Research on Development In Adolescence, 2011–2019). Två årskohorter ungdomar (n = 1884) följs från 18 till 25 år genom olika institutionella källor, såsom akter och register. Särskilt fokus riktas på dem som under barndom och tonår varit utsatta – d v s ”barn som farit illa” (BSFI). Projektet har två delar.

Del 1 undersöker samhällets förmåga att upptäcka och stödja utsatta barn. I socialtjänstens akter undersöks i vilken omfattning ungdomarna uppmärksammats och blivit föremål för insatser före 18 års ålder. Via register följs deras utveckling rörande psykisk hälsa och social anpassning upp till 25 års ålder. Frågeställningar i denna delstudie:

  • Hur överensstämmer barns självrapportering av omsorgssvikt och beteendeproblem med aktualisering hos socialtjänsten?
  • Hur ser processen ut från aktualisering till utredning och till insats? Vilka problem sorteras in respektive ut i processen, dvs vilka problem försöker socialtjänsten ta sig an och vilka avskrivs? (Karaktäriseras processen av people-processing eller people-changing?)

Del 2 studerar genom register hur uppväxtvillkor i bredare mening är associerade till senare utfall i vuxna livet (arbetsförmåga, vårdkonsumtion, kriminalitet m.m.) för män respektive kvinnor.

Finansiär: FORTE

Projektteam: Thorbjörn Ahlgren, Arne Gardner, Torbjörn Kalin, Johan Melander (GU), Bo Vinnerljung (SU)