EduCom: Educommunicating Social Sustainability.

Forskningsprofilen EduCom är ett brett ramverk avsett att rymma begrepp och teorier från de sex forskningsmiljöerna vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Syftet är att integrera skolans expertis inom utbildning och kommunikation och skapa en ny kombinerad och tvärvetenskaplig profil som främjar forskning om educommunication, för att möta lokala och globala utmaningar med social hållbarhet.

Educommunication, som kombinerar utbildning och kommunikation, uppstod i Latinamerika på 1970-talet som en rörelse som föreslog en alternativ förståelse av kommunikation och utbildning som ett förnyat paradigm för omkonfigurering av maktskillnader, tillgång till kommunikation och kvalitativ utbildning, särskilt i marginaliserade samhällen, baserat på horisontaliteten i utbildnings/kommunikationsprocessen från en deltagande och kreativ vision som tillåter mångfald i utbildnings-, samhälls- och kulturrum på ett demokratiskt sätt.

Det övergripande syftet med EduCom är att genomföra konceptet educomunication som en process som genomsyrar olika handlingskompetenser som kan potentialisera uppnåendet av social rättvisa och följaktligen social hållbarhet. Educommunication, associerad med begreppet handlingskompetens, blir ett sätt att operationalisera social rättvisa och bidrar till utvecklingsmålet för social hållbarhet.

De specifika målen för forskningen inom profilområdet är följande:

  • Utveckla teoretiska ramverk som länkar educommunication, handlingskompetens, social rättvisa och social hållbarhet
  • Utveckla tvärvetenskapliga läroplaner och forskningsmetodologier för att potentialisera social hållbarhet med handlingskompetens och social rättvisa som delsteg
  • Tillämpa de utvecklade läroplanerna och forskningsmetodologierna i samarbete med externa partners som skolor, museer och ideella organisationer
  • Föreslå policyformuleringar och bästa praxis-standarder utifrån forskningsresultaten

Forskningsprofilen EduCom leds av professor Renira Gambarato och professor Ole Henrik Hansen.