PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Översikt

Har du redan läst ett ämne på högskola eller universitet som är relevant undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 kan du efter denna kompletterande utbildning på tre terminer få en ämneslärarexamen. Utbildningen fokuserar på de praktiska delarna av läraryrket och kommer att utveckla din förmåga att undervisa ungdomar i det ämne du redan behärskar.

Om du brinner för ett ämne och vill lära dig hur du förmedlar ditt engagemang och dina kunskaper till ungdomar på väg mot vuxenlivet är detta utbildningen för dig. Du kommer att lära dig stödja ungdomar i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor, med en nyfikenhet på världen och på sina medmänniskor.

Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare tack vare att du får fördjupad kontakt med skolans vardag. Utbildningen består av studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som bland annat innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap samt praktik genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Efter utbildningen har du fått de färdigheter och förmågor som är de redskap du behöver för att bli en bra lärare. I ditt yrke som ämneslärare kommer du att ansvara för undervisningen i dina ämnen samt inspirera dina elever till fortsatt lärande mot vuxenvärlden.

Den kompletterande lärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på kunskaper från tidigare ämnesstudier. ​När du gör din anmälan till programmet på antagning.se väljer du också vilket ämne du söker till i utbildningen.

För antagning till inriktningen mot grundskolan årskurs 7-9 krävs:

  • För ett ämne: ämnesstudier om minst 90 hp i ämne 1, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp
  • Särskilda ämneskrav: för undervisningsämnena svenska, samhällskunskap och musik är förkunskapskravet alltid 90 hp i respektive ämne.


Innehållet i de akademiska kurserna ska vara relevant för det sökta undervisningsämnet och vara avslutade. Det innebär för de flesta ämnena att kurserna ska vara lästa med progression, det vill säga bygga på varandra samt innehålla minst ett examensarbete omfattande 15 hp. För sökande som avlagt examen utomlands ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökande med svensk utbildning.


Bilaga till ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (KPU) Pdf, 194 kB.

 Särskilt utvalda antagningsämnen att söka inom KPU för ämneslärare grundskolan årskurs 7-9.

Ämne 90 hp


Biologi


Engelska


Fysik


Geografi


Historia


Kemi


Matematik


Moderna språk


Religionskunskap


Samhällskunskap


Svenska


Svenska som andraspråk

TeknikÄmneskrav för respektive antagningsämne samt det centrala ämnesinnehållet som i huvudsak ska ingå i dina tidigare studier presenteras nedan. För grundskolans årskurs 7-9 gäller 90 hp i huvudämnet.


Biologi 90 hp
Studierna ska innehålla fysiologi/humanbiologi, ekologi, evolution, zoologi, botanik (artkunskap), cellbiologi/genetik, bioteknik.

 

Engelska 90 hp
Kurser i ämnet engelska med djup och relevans för skolämnet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, engelsk kultur, litteratur.

 

Fysik 90 hp
Studierna ska innehålla mekanik, vågrörelselära, termodynamik, elektromagnetism och modern fysik (kvantfysik). Alternativt kandidatexamen eller Civilingenjörsexamen med fysik eller teknisk fysik som huvudämne.

 

Geografi 90 hp
Studierna ska innehålla kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vartdera ämnet samt geografiska metoder och GIS.

 

Historia 90 hp
Kurser i historia alternativt en kombination av (icke överlappande) kurser i historia och ekonomisk historia som innefattar: en kronologisk översikt från forntid till nutid; industrialisering och samhällsomvandlingar; världskrigen; efterkrigstid till nutid, demokratisering; historiebruk.

 

Kemi 90 hp
Studierna ska innehålla allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, miljökemi. Alternativt kandidat/magisterexamen med kemi som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med inriktning kemi, t ex kemiteknik eller bioteknik.

 

Matematik 90 hp
Kurser i ämnet matematik som bör innehålla: taluppfattning, algebra och diskret matematik, geometri, sannolikhetslära och statistik, samband och förändring, analys, digitalisering. Alternativt kandidat/magisterexamen med matematik som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med matematisk inriktning som t ex teknisk matematik.

 

Moderna språk 90 hp
Kurser i språket med djup och relevans för skolämnet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, språkets kultur, språkets litteratur. Exempel på moderna språk är franska, tyska, spanska.

 

Religionskunskap 90 hp
Kurser i ämnet religionsvetenskap/kunskap och teologi med progression och bredd innehållande: religionshistoria; religioner och livsåskådningar; religion och samhälle; etik och moral; identitet och livsåskådningar.

 

Samhällskunskap 90 hp
Kurser i samhällskunskap innehållande: politik och processer, information och kommunikation, rättsprocesser/rättigheter och rättsskipning, samhällsekonomi/nationalekonomi, människan i samhället. Alternativt kurser om minst 90 hp omfattande minst 30 hp statsvetenskap; minst 15 hp sociologi; minst 15 hp nationalekonomi; samt ytterligare minst 15 hp i minst ett eller flera av ämnena nationalekonomi, sociologi, kulturgeografi, ekonomisk historia, rättsvetenskap eller genusvetenskap.

 

Svenska 90 hp

Kurser i kombinationsämnet svenska eller en kombination av kurser i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk, där minst 30 hp i vartdera ämnet ska ingå. Alternativt sammanlagt 90 hp svenska varav 60 hp/30 hp respektive 30 hp/60 hp inom litteraturvetenskap och svenska språket inklusive examensarbete i en av inriktningarna.

 

Svenska som andraspråk 90 hp
Kurser i ämnet svenska som andraspråk varav grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp och fördjupningskurs 30 hp inklusive examensarbete måste ingå. Kurserna ska innehålla flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/sociolingvistik, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv.

 

Teknik 90 hp
Kurser i ämnet teknik som bör innehålla: elektroteknik och elektronik; energi, miljö och produktion; tekniska system och processer; människa, kommunikation och samhälle. Alternativt kandidat/magisterexamen eller Civilingenjörsexamen i teknik.

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig