Satsningen syftar till att låta hela Sveriges befolkning få tillgång till god tandvård. Här skapas en modern odontologisk utbildningsmiljö i samverkan med klinisk forskning och omgivande näringsliv. Satsningen gynnar därför såväl kliniknära forskning som kompetenshöjningen hos kliniker i regionerna.

Utbildningen beräknas omfatta 30 platser per termin och kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar, vid geografiskt spridda tandvårdskliniker i hela landet. Detta möjliggör för klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenter.

Upplägget av utbildningen gör att de studenter som kommer att bedriva sin utbildning vid Hälsohögskolan, också får en nationell spridning. Det finns en förhoppning om att öka antalet tandläkare som stannar i glesbygden genom vårt unika upplägg gällande utbildningens verksamhetsförlagda del.

VFU hos Sveriges regioner ger kliniskt tränade studenter

En stor del av den kliniska träningen kommer att utföras i mer än hälften av landets regioner, på Folktandvårdens kliniker, som blir certifierade universitetskliniker och kopplade till den akademiska miljön på Jönköping University.

Studenterna kommer att befinna sig på klinikerna under 1,5 terminer vilket i sig är en unikt lång praktik som kommer att ge kliniskt skickliga studenter.

Med en bas i medicinsk utbildning, simuleringsträning, samverkan inom materiallära och entreprenörskap och dessutom en unikt lång VFU ges studenterna goda förutsättningar för rätt kompetens vid utbildningens slut.