Var man mindre oroad för Corona på landsbygden?

2022-12-09

Vi har i vårt projekt om äldres välbefinnande under pandemin ett särskilt fokus på platsens betydelse. I en omfattande forskning sedan tidigare ser vi att platsen vi bor på i hög grad skapar olika förutsättningar både vad gäller ekonomi, men även sociala sammanhang och hälsa.

Photo by Max Muselmann on Unsplash

En hypotes i vårt arbete är därför att pandemin kan ha upplevts olika beroende på var man bodde rent geografiskt. En individ på landsbygden kanske i högre grad kunde bibehålla sin livsstil, eftersom det är lättare att hålla avstånd på landsbygden rent generellt, än vad en individ i Stockholms innerstad hade möjlighet till.

Vi har därför delat upp vår enkätdata baserat på vilken typ av plats som individerna bodde på:

  • Ren landsbygd
  • Mindre tätort
  • Stad eller större tätort
  • Stockholm, Göteborg eller Malmö (dvs. våra tre storstadsområden)

Vi fortsätter även att ha med ett åldersperspektiv men nu är individerna uppdelad i grupperna:

  • 16-59 år
  • 60-69 år
  • 70-85 år

En orsak till att vi delar upp individerna i dessa kategorier är att individer under 60 år i lägre grad kan anses vara en direkt riskgrupp. Däremot ligger kategorin 60-69 relativt nära kategorin ”70 plussare” som fick direkta instruktioner att vida särskilda åtgärder under pandemin.

Frågan vi tittar på i figuren nedan är i vilken utsträckning individerna kände sig oroade för coronaviruset och dess konsekvenser för egen del:

Oroad för egen del

Precis som vi sett tidigare fanns det en större oro bland äldre individer. Men när vi skär datan geografiskt ser vi även lite olika mönster beroende på var individerna bodde – framförallt i de två äldre ålderskategorierna.

I åldern 60 till 69 år var de som bodde i mindre tätorter allra mest oroliga – mer oroliga än vad individerna var i större städer. Allra minst oroliga var de som bodde på landsbygden i denna ålderskategori, även om skillnaden är liten jämfört med de som bodde i stad eller större tätort alternativt i en av storstadsregionerna.

I åldern 70 till 85 år var man istället allra mest orolig om man bodde i en stad eller större tätort, följt av om man bodde i en mindre tätort. Allra minst oroad var man om man bodde på landsbygden, men skillnaden är ändå inte så stor jämfört med de som bodde i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Det tycks alltså som att oron varit som störst bland de äldre i de mindre tätorterna samt i städerna och större tätorterna. Just de geografiska skillnaderna kommer vi att studera närmare i vårt nu pågående forskningsprojekt.

Covid-19 effects on life-quality

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.