Mitt på campus, i Jönköpings Mekaniska Werkstads gjuterihall från 1914, ligger Högskolebiblioteket.

Arkitektur

Den stora gjuterihallen, som idag inrymmer delar av Högskolebiblioteket, ritades av arkitekt Magnus Steendorff för verkstadsindustriföretaget JMW, Jönköpings Mekaniska Werkstad.

Sockeln är av huggen sten, fasaden av rött tegel och sadeltaket är täckt med svart papp. Västra fasaden (mot Kyrkogatan) är indelad av lisener med mellanliggande, stora, rundbågiga fönster av gjutjärn. Väggen avslutas uppåt av en mönstermurad fris och över denna ett putsat band med den målade texten JÖNKÖPINGS MEKANISKA WERKSTADS AKTIEBOLAG.

Längs fasaden finns runda, gjutna ankare. Fasaden dekoreras på några ställen av kalkstensplattor med propellrar uthuggna i relief.

Invändigt består gjuteribyggnaden av ett enda stort rum. Traversen, som tillverkades av Halmstads gjuteri AB 1907, vilar fortfarande på traversbanan som löper längs rummets långsidor. Det är en travers med så kallad fish belly.

Två pelare utförda i stålfackverk stöttar en del av byggnadens östra långvägg. De ursprungliga takstolarna av hängverkstyp är kvar men innertaket i lättbetong tillkom efter branden på 1960-talet.

Jönköpings Mekaniska Werkstad

Företaget grundades 1859 av Frans Gustaf Sandwall, Johan Edward Lundström och Carl Frans Lundström och hette inledningsvis Jönköpings gjuteri . Bröderna Lundström ville tillverka maskindelar till den tändsticksindustri de startat 1845. Sandwall behövde handelsgjutgods till sin järnhandel.

1866 bildades bolaget Jönköpings Mekaniska Werkstad (JMW), då med Frans Gustaf Sandwall och verkstadsföreståndare Claes Gustafsson som ägare. Verksamheten expanderade och omfattade under slutet av 1800-talet även varvsverksamhet. Sammanlagt tillverkades 31 ångfartyg vid JMW och företaget räknades under 1930-talet som Skandinaviens främsta tillverkare av ångpannor.

Bilder från Jönköpings läns museum och Arkiv Jönköpings län.

1859

Företaget Jönköpings gjuteri grundas 1859 av Frans Gustaf Sandwall, Johan Edward Lundström och Carl Frans Lundström.

1866

Företaget ombildas och byter namn till Jönköpings Mekaniska Werkstad.

1907

Traversen som senare monteras i taket i gjuterihallen tillverkas av Halmstads gjuteri AB.

1914

Gjuterihallen, ritad av arkitekt Magnus Steendorff, byggs för Jönköpings Mekaniska Werkstad.

~1960
Monokromt flygfoto över industriområdet runt det som idag är biblioteksbyggnaden. Flygfoto över högskoleområdet runt biblioteksbyggnaden som det såg ut 2018.
Monokromt foto från gatunivå av gjuterihallen. På gatan utanför byggnaden syns flera cyklister.
Gjuterihallen före branden.

Under 1960-talet brinner Gjuterihallens tak ner och ersätts av det sadeltak som är kvar än idag.

1969

Gjuterihallen byggs ut söderut med en stålbyggnad täckt av gul plåt.

1969
Monokromt foto på gjuterihallen och utbyggnad som det såg ut 1969. På gatan bredvid byggnaden syns två tunga lastbilar och en liten personbil.
Gjuterihallen med det nya taket och utbyggnaden söderut.
~1975
Flygfoto på industriområdet runt gjuteribyggnaden som det såg ut 1975. Flygfoto över högskoleområdet runt biblioteksbyggnaden som det såg ut 2018.
Monokromt foto från gjuterihallens interiör från någon gång mellan 1975 och 1990. På bilden syns maskiner och material på verkstadsgolvet.
Gjuterihallens interiör
1992

Gjuteriet, som vid den tiden drivs av Scanpump, läggs ner efter att verksamheten minskat över en tioårsperiod.

1993–1994

Lokalen används av Jönköpings kommun för konst- och musikprojekt.

Högskolan flyttar in

När högskolan tog över gjuterihallen fick den behålla sitt ursprungliga utseende utvändigt, bortsett från att taklanterninen togs bort efter en brand på 1960-talet.

En ny byggnad i tre plan fogades samman med den gamla huskroppen på den östra sidan. De båda delarna binds ihop av ett brett ljusschakt med takfönster och gångbroar. Den nya byggnaden inrymmer arbetsrum för bibliotekets personal, läsesalar och grupprum.

Ritningarna togs fram av White Arkitekter AB, Göteborg.

Biblioteket slog upp portarna 11 augusti 1997 och den officiella invigningen av det nya högskoleområdet skedde 5–27 september 1997.

1994

Hela industriområdet, inklusive gjuteribyggnaden, säljs till Högskole­fastigheter i Jönköping AB.

1997

Gjuterihallen byggs om till bibliotek

Gjuterihallen har utvändigt kvar sitt ursprungliga utseende, bortsett från taklanterninen som togs bort efter en brand på 1960-talet. Två fristående bjälklag har byggts upp och på de tre våningsplanen ryms nu bibliotekets tryckta samlingar och studieplatser av olika slag.

En ny byggnad i tre plan har fogats samman med den gamla huskroppen på den östra sidan. De båda delarna binds ihop av ett brett ljusschakt med takfönster och gångbroar. Den nya byggnaden inrymmer arbetsrum för bibliotekets personal, läsesalar och grupprum.

Ritningarna har tagits fram av White Arkitekter AB, Göteborg. Biblioteket slår upp portarna den 11 augusti 1997. Den officiella invigningen av det nya högskoleområdet sker 5–27 september 1997.

2000
Flera rader av bokhyllor med tidskrifter som fyller upp det som idag är JMW-salen.
Här syns hyllor för tryckta tidskrifter i det som idag är JMW-salen.

Vid den här tiden har biblioteket en större samling av tryckt material, vilket speglades i lokalernas utformning. Med åren minskas bland annat antalet hyllor efterhand som allt mer material blir digitalt.

2009
Några hyllor med tryckta tidskrifter i det som idag är JMW-salen. Resten av rummet är fyllt med soffor, fåtöljer och andra studieplatser.
Hyllor har successivt ersatts av studieplatser och datorplatser.

Biblioteket förnyas

Under 2021 och 2022 genomfördes en större förnyelse av lokalerna för att biblioteket bättre ska kunna tillgodose de förändrade behoven hos användarna. Ledord under förnyelsen var återbruk och restaurering. Merparten av möblerna har restaurerats och återanvänts och golvet på entrévåningen har slipats.