Partikelflöde

Handlingskompetens för hållbar utveckling kräver bland annat kunskaper inom naturvetenskap. Projekten i inriktningen naturvetenskapens didaktik inom forskningsplattformen för hållbar utveckling undersöker därför hur lärandet av detta innehåll kan ske och främjas i undervisningen.

Syftet är dels att projekten skall ha relevans för utbildning för hållbar utveckling och dels vara skolnära. Det senare innebär att frågorna identifieras av lärare och forskare och är - i ett långsiktigt perspektiv - av betydelse för 1-19-skolans lärandepraktik.

Publikationer

Gunnarsson, R., Hellquist, B., Strömdahl, H. & Zelic, D. (2018) Secondary school science teachers’ arguments for the particulate nature of matter. Journal of research in science training, 55: 503-525.

Examensarbeten

Vi erbjuder handledning av examensarbeten inom området naturvetenskapernas didaktik, speciellt med inriktning mot frågor som är kopplade till hållbar utveckling. Kontakta gärna någon av oss för mer information.

Förslag till ämnen

Lärande kopplat till undervisningsmetoder för partikelmodellen. Kontaktperson: Robert Gunnarsson

Exempel på några tidigare genomförda arbeten inom området:

Engborg, Sine och Knutsson, Anneli (2010). Energiundervisning - en studie om gymnasielärares tankar om energi.

Hedén, Lotta och Jonsson, Ida (2010). "Dom är svinsmå. Allt det här är vattenmolekyler!" - en kvalitativ undersökning i årskurs 3 om elevers resonemang av vattnets fasövergångar.

Ishac, Rand (2017). Lärares beskrivning av innehåll och val av undervisningsmetod i år 4-6.

Karlsson, AnnaSara (2010). Materiens partikelnatur och densitet - en studie om gymnasieelevers uppfattningar.

Windestål, Johanna (2010). Elever förklarar vardagliga fenomen med partikelmodeller - hur elever resonerar kring avdunstning och kondensation av vatten.