Kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och
innovativ produktionsutveckling.Genom Premiumkurser kan du som verksam inom industrin kompetens-utveckla dig samtidigt som du jobbar!


Även om du inte har formell behörighet så kan du söka kursen utifrån din yrkeserfarenhet. Det är dig vi söker!

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning. Detta erbjuder vi genom PREMIUM-kurserna.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar (då så är möjligt) för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. Kurserna ges på engelska.

Professional Education for Manufacturing Innovation, PREMIUM


Premium aims to give professionals in the Swedish manufacturing industry a competence boost in knowledge-intensive and innovative production development.


Through the Premium courses, you who are active in the industry can competence-develop yourself while you work! Short courses where you study at quarter speed and at a distance. If it will be possible, we will meet 2-3 times during a course. Even if you do not have formal qualifications, you can apply for the course based on your professional experience.

 

Application:

Alternative A) Eligibility through XX higher education credits in specific area of ​​Technology and professional experience. Requirements differ between courses.

In order to enable assessment of your eligibility, it is very important that you upload the following two documents when you make your application:

  1. Certificate of service showing at least 2 years of relevant professional experience. Feel free to use this Template for Employers Certificate Word, 28.2 kB.
  2. Your academic qualifications, (for example 40 credits in the main area of ​​Technology).

If you have studied in Sweden after 1995 and it is in a higher education system (Ladok), this is automatically retrieved a few days after you have created your account. Please note that foreign university qualifications and Swedish university qualifications before 1995 need to be uploaded together with your application on Antagning.se

The documents are uploaded to Antagning.se / My pages / Merits / Document upload


Either you apply for alternative A) formal qualifications as above or you apply according to alternative B) validation of real competence as below:


Alternative B) Eligibility through validation of real competence

An assessment (validation) of competence is made on the basis of both formal qualifications (grades and diplomas) and work experience. The assessment is made to determine if you have knowledge that corresponds to the eligibility requirements for courses.

In order for us to validate, please upload the following documents:

  1. CV containing

The document is uploaded to Antagning.se / My pages / Merits / Document upload


Tuition and Application Fees

The course is free of charge for students within EU, EEA and Switzerland.


In general, individuals who are citizens of countries outside of the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay application and tuition fees. There are some exceptions to this general rule. You as a student need to upload documents at Antagning.se to prove that you are not required to pay the tuition fee.

 

Alternativ A) Formell behörighet (denna skiljer mellan kurserna) där du söker på tidigare högskolepoäng och yrkeserfarenhet

För att vi ska kunna bedöma din behörighet är det mycket viktigt att du direkt när du gör din anmälan laddar upp följande två dokument:

  • Tjänstgöringsintyg som visar relevant yrkeserfarenhet. Använd gärna denna mall för tjänstgöringsintyg Word, 30.8 kB..

  • Dina akademiska meriter (betygsutdrag), (t ex XX antal hp inom huvudområdet Teknik). Om du har studerat i Sverige efter 1995 och det finns i ett lärosätes system (Ladok) hämtas detta automatiskt några dagar efter att du har skapat ditt konto. Observera att utländska högskolemeriter och svenska högskolemeriter före 1995 behöver laddas upp tillsammans med din anmälan på Antagning.se

Dokumenten laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Antingen söker du på alternativ A) särskild behörighet enligt ovan eller söker du enligt alternativ B) validering av reell kompetens enligt nedan:


Alternativ B) Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp följande dokument:
CV innehållande


Dokumentet laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning

 

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och Mälardalens universitet som också erbjuder kurser inom Premium. Projektet har finansierats av KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontakt

Har du specifika frågor kring projektet Premium och Premium-kurserna är du välkommen att höra av dig direkt!