För att möjliggöra tvärvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten, skapa en god grund för nya forskningsprojekt samt vidareutveckla och fördjupa kunskap och kompetens bland våra forskare och lärare är en stor del av forskningen inom SIHW organiserad i teman. Nedan presenteras de aktiva temana kort, respektive ansvarig kontaktas för mer information.

Våld i nära relationer

Tema våld är ett tvärvetenskapligt nätverk bestående av personer vid Jönköping University och samarbetspartners. Gemensamt för deltagarna är ett intresse för att utveckla kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, dess uttryck och dess konsekvenser för människor liksom om de aktörer som finns till för att förebygga och bekämpa våld. En utgångspunkt är att förstå våld som en könad praktik.

Nätverket träffas ett par gånger per termin för seminarier och kunskapsspridning.

Kontaktpersoner: Mikael Skillmark och Nina Åkerlund


GeroNet

net-WORK