I en globaliserad och snabbt föränderlig värld av ökande komplexitet och osäkerhet behöver organisationer ha förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetenta ledare, vilket gör kompetens- och ledarskapsutveckling till ett prioriterat område. Forskningsprogrammet fokuserar på utmaningen att få investeringar i ledarskap att betala sig.

Introduktion

Syftet med programmet är att ta fram ett mer systematiskt arbetssätt till ledarskapsutveckling som stöds av validerade och praktiskt tillämpbara teorier, metoder och verktyg. De deltagande företagen hanterar sin ledarskapsutveckling på olika sätt, och programmet såväl stöder som följer deras förbättringsinsatser. Programmet strävar efter att bättre förstå hur en organisation kan forma sitt system för ledarskapsutveckling för att passa organisationens behov och resurser.
De deltagande företagen delar utmaningen med att skapa ett LDS som följer utvecklingen och strukturerna i organisationen, som lockar potentiella och framtida ledare och som kan integreras i det dagliga arbetet. Att delta i regelbundna workshoppar säkerställer en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan företag och forskare, och tillsammans skapas kunskap som kan tillämpas i praktiken och som kan bidra till högkvalitativ kunskap inom ledarskapsutvecklingsforskningen.


Modell Synergiformulering "schematic illustration of the interaction between the subprojects"

Forskningsprogrammets betydelse

För att uppnå en hållbar utveckling måste organisationer ha förmågan att organisera sig för tillväxt, utan att använda mer resurser – ekonomiska, sociala och mänskliga – än som skapas. Vidare bör investeringar och aktiviteter leda till inte bara kortsiktiga resultat utan även långsiktiga effekter.
Ett bristfälligt ledarskap ger upphov till avsevärda ekonomiska kostnader och en ohälsosam arbetsmiljö som resulterar i minskat välbefinnande bland medarbetare, ångest, onödig stress och ökad personalomsättning.
Det finns en risk att basera program på en traditionell utbildningsdesign, till exempel endast formell utbildning, utan att noga överväga hur olika utvecklingsinsatser kan integreras för bästa möjliga resultat. Ett effektivt och hållbart system för ledarskapsutveckling (LDS) kan skapas genom att använda olika metoder för ledar- och ledarskapsutveckling och samtidigt stödja och förbättra lärandet i det dagliga arbetet.

Förväntade resultat

En av programmets grundläggande förutsättningar är att det ska motsvara de involverade organisationernas behov och resurser, skapa resultat som kan implementeras och hålla hög forskningskvalitet inom området för ledarskapsutveckling. Programmets tre delprojekt skapar utrymme för utveckling av LDS i respektive deltagande organisation.
Delprojekt 1 tar upp gapet mellan teori och praktik och förväntas synliggöra specifika förbättringsstrategier för företag av olika storlek och inom olika affärsverksamheter.
Delprojekt 2 förväntas resultera i ett effektivt utvärderingsverktyg för att identifiera komponenter som kan ligga till grund för förbättringsarbetet. Verktyget kommer potentiellt att kunna användas även utanför partnerorganisationerna.
Delprojekt 3 använder en fallstudiemetod för att främja önskad integration av ledarskapsutvecklingsmetoder med affärsstrategin och organisationernas pågående utvecklingsaktiviteter.

Forskningsresultat

Bergmo-Prvulovic, I., Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Fabisch, A. (2022). Exploring Social Representations of Leadership Development: Designing for Work-Integrated Learning. Trollhättan: University West

Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Bergmo-Prvulovic, I., Fabisch, A. (2022). Shaping leadership development systems to the work context.

Vill du veta mer om projektet?