Vd kansliets uppdrag:

 • verka för att lagar och regler samt beslut från rektor och vd implementeras i Hälsohögskolans verksamhet
 • omvärldsbevaka och kommunicera frågor som är av betydelse för Hälsohögskolans verksamhet
 • företräda Hälsohögskolan i såväl externa som JU-övergripande grupper/forum
 • samordna Hälsohögskolans övergripande verksamhetsplanering och uppföljning
 • leda och stödja verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring på Hälsohögskolan och JU
 • ansvara för Hälsohögskolans lednings- och stödprocesser
 • ge ett kvalificerat stöd till Hälsohögskolans funktioner och medarbetare

Vi som arbetar på vd kansliet

 • Marie Ernsth Bravell

  Marie Ernsth Bravell

  Vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan
  Visa mer
 • Eleonor Fransson

  Eleonor Fransson

  Forskningschef och vice vd vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  I uppdraget som forskningschef ingår att:

  • Övergripande leda och utveckla forskningsverksamheten vid Hälsohögskolan
  • Säkerställa utveckling och uppföljning av Hälsohögskolans forskning, i linje med JU:s kvalitetssäkringssystem
  • Verka för att Hälsohögskolans forskning bedrivs i linje med JU:s övergripande bestämmelser och policys för forskning
  • Granska och godkänna ansökningar om externa forskningsmedel
  • Leda och samordna bedömningen av docentföreläsningar vid Hälsohögskolan
  • Representera Hälsohögskolan i frågor som berör forskningsverksamhet
  • Leda Hälsohögskolans forskningsråd och tillhörande utskott
  • Medverka i Hälsohögskolans ledningsgrupp och ledningsråd

  I uppdraget som vice vd ingår att:

  • Ersätta vd för Hälsohögskolan i dennes frånvaro, när det är möjligt
  • Delta i förhandlingar enligt MBL
  • Vara stöd till vd i övergripande frågor
 • Agneta Stenebrand

  Agneta Stenebrand

  Utbildningschef vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  Samt övergripande ansvarig för grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, uppdrags- och YH-utbildningar vid Hälsohögskolan.

  I uppdraget som utbildningschef ingår att:

  • Övergripande strategiskt planera, utveckla och följa upp utbildning (bereda underlag för årligt utbildningsuppdrag samt dess uppföljning).
  • Ansvara för utveckling och uppföljning av Hälsohögskolans utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, i linje med JU:s kvalitetssäkringssystem.
  • Driva det pedagogiska utvecklingsarbetet på Hälsohögskolan.
  • Säkerställa avtal och pedagogisk uppföljning kopplat till verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med avnämare.
  • Ansvara för övergripande student- och utbildningsadministrativa frågor.
  • Representera Hälsohögskolan i såväl fackhögskolegemensamma grupper (ex. JU:s strategiska råd för utbildning) såväl som i nationella och internationella sammanhang i frågor som berör utbildningsverksamheten.
  • Leda utbildningsråd samt tillhörande utskott.
  • Medverka i Hälsohögskolans ledningsgrupp och ledningsråd.
 • Jenny Dahlkild

  Jenny Dahlkild

  Operativ chef och Kanslichef vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  I uppdraget som operativ chef ingår att:

  • Bereda och kvalitetssäkra övergripande planer, utredningar och uppföljningar i dialog med medarbetare på vd kansliet.
  • Säkerställa att vi har ändamålsenliga lednings- och stödprocesser samt relevanta styr- och vägledande dokument.
  • Samordna det övergripande arbetsmiljöarbetet på Hälsohögskolan, vara ordförande i Arbetsmiljökommittén samt företräda HHJ i Arbetsmiljöforum på JU-nivå.
  • Företräda HHJ i JU:s strategiska råd för stöd och service
  • Samordna frågor och utveckling avseende HHJ:s lokaler

  Samordna HHJ:s hållbarhetsarbete och miljödiplomering

 • Jan Mårtensson

  Annica Herentz Brobakken

  Biträdande utbildningschef och ansvarig för HHJ:s uppdrags- och YH-verksamhet
  Visa mer

  I uppdraget som biträdande utbildningschef ingår att:

  • Tillsammans med avdelningarna utveckla och organisera olika typer av uppdragsutbildning, såsom föreläsningar, poänggivande utbildning, icke-poänggivande utbildning, uppdragskurser i det fasta kursutbudet samt program och YH-utbildning.
  • Undersöka förutsättningar för uppdragsutbildning tillsammans med berörd avdelning
  • Ansvara för omvärldsbevakning gällande uppdragsutbildning och YH-utbildning
  • Beräkna kostnader för uppdragsutbildning, utarbeta offert eller i förekommande fall avtal med uppdragsgivare. I förekommande fall upprätta anbud.
  • Genomföra antagning av deltagare samt övriga kursadministration tillsammans med studiehandläggare
  • Initiera förfrågan och kunddialog med presumtiva uppdragsgivare gällande förväntningar på kursupplägg och dess genomförande.
  • Genomföra framtagande av YH-ansökningar tillsammans med samverkanspartners.
  • Vara examinator för de YH-kurser HHJ genomför i samverkan med andra utbildningsaktörer.
  • Vara kontaktperson gentemot Myndigheten för Yrkeshögskolan och övriga samverkanspartners relaterade till HHJ:s yrkeshögskoleutbildningar
 • Linda Rudelius

  Katarina Bolin

  Utbildningskoordinator
  Visa mer

  I uppdraget som utbildningskoordinator ingår att:

  • Koordinera utbildningsfrågor (exempelvis antagningstal, utbildningsplanering, förteckning över examinatorer)
  • Vara stöd i kontakter mellan HHJ och HS (studieadministration, studievägledning, antagnings- och kommunikationsavdelningen)
  • Vara stöd till utbildningschef och programansvariga i student- och utbildningsfrågor samt i utbildningsadministrativa kvalitets- och utvecklingsfrågor
  • Samordna Öppet Hus, introduktionsveckan och avslutning
  • Delta i utbildningsråd och Kompetensråd
  • Företräda HHJ i JU gemensamma grupper (Öppet Hus, Introduktion för nya studenter, Alumn)
  • Vara OLIK ombud (ombudsman för Hälsohögskolans studenter gällande lika villkor på JU)
 • Sussie Johannesson

  Sussie Johannesson

  Vd-sekreterare vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  I rollen som vd sekreterare ingår att:

  • Vara ett avancerat administrativt stöd primärt till vd. En viktig uppgift är att stötta vd i arbetsplanering, koordinering av mötesbokningar och resor men även planering och resor tillsammans med ledningsgruppen. Vd-sekreterare färdigställer vd-beslut, avtal gällande olika slags affilieringar samt underlag i samband med tillsättandet av docentur.
  • Delta som ett administrativt stöd i Hälsohögskolan bolagsstyrelse, i ledningsgrupperna för Hälsohögskolan och Centrumbildningen Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, i Dialogmöte och i Advisory Board, vars uppdrag är att stödja Hälsohögskolans ledning genom att bidraga med expertis och vara rådgivande gällande strategiska inriktningar och beslut i relation till JU:s mission.
  • Samordna aktiviteter med nationella såväl som internationella samverkanspartners.
  • Vara ett stöd gällande intern och extern kommunikation och delta i regelbundna kommunikationsmöten.
 • Forskningskoordinator
  Visa mer

  I uppdraget som forskningskoordinator ingår att:

  • Vara ett administrativt stöd till forskningschef, såsom att samordna och dokumentera möten i Hälsohögskolans forskningsråd och dess utskott och bereda olika ärenden.
  • Vara ett administrativt stöd till Hälsohögskolans forskningsmiljö och forskargrupper såsom stöttning i övergripande frågor, till exempel inom kvalitetsarbete eller samordning av aktiviteter.
  • Verka som kvalificerat stöd i forskningskommunikation, både internt och externt.
  • Medverka i och stötta utvecklingsprojekt relaterade till Hälsohögskolans forskningsverksamhet.
 • Lovisa Lidåker

  Verksamhetsstrateg
  Visa mer

  I rollen som verksamhetsstrateg ingår att:

  • arbeta övergripande och strategiskt med att utveckla verksamheten.
  • samverka med vd, forskningschef, utbildningschef samt operativ chef i frågor som rör:
  • Hälsohögskolans kvalitetsarbete
  • utvecklingsarbete för att nå vision och uppsatta mål
  • projektledning
  • hållbarhetsarbete
  • utveckling och framtagande av ändamålsenliga processer