På den här sidan hittar du avsnittet "praktisk guide 2" som handlar om råd till forskningsgrupper där barn och familjer deltar.

För att hitta det du söker snabbare kan du använda dig av länkarna nedan.

Vi vill använda processer som säkerställer att barn och familjer är informerade deltagare som respekteras och stöds genom hela forskningsprocessen.

Vi vill säkerställa att barn och familjer spelar en central roll både som deltagare i forskningen och, där det är möjligt, som “med-forskare”. Vi vill även säkerhetsställa att barn, familjer/professionellas synpunkter ska tillvaratas och respekteras genom hela forskningsprocessen.

Förberedelser

 • Planera tid för att förbereda dig själv och deltagarna inför mötet.
 • Skicka ut frågor som du önskar besvarade i god tid före mötet till deltagarna.
 • Ge deltagarna möjlighet att besöka mötesplatsen inför datainsamlingstillfället, om de önskar att bekanta sig med miljön samt hur de tar sig dit.
 • Förbered material till datainsamlingstillfället för varje deltagare.
 • Det kan vara bra att använda visuellt stöd så som foto, bilder och så vidare som stöd till texten i underlagen.
 • Se till att mötesplatsen är anpassat efter barnets behov gällande ljud, ljus, doft osv.
 • Använd bilder exempelvis av byggnaden, entrén för att hjälpa deltagarna att hitta till mötesplatsen.
 • Säkerställ att det finns skyltar som visar vägen.

Förbereda för kommunikation under mötet

Du som forskare måste avsätta tillräckligt med tid för att prata med varje deltagare. En del kanske uttrycker sig verbalt, medan andra kan vara begränsade i sin verbala förmåga. Om du som forskare inte är bekant med deltagarna sedan tidigare kan det vara bra att du börjar med att inhämta bakgrundsfakta så som namn, ålder osv.

Fastställa behov av stöd

Lyssna och ställ frågor för att säkerställa att deltagarna kan uttrycka sina individuella behov.

Vid datainsamling

Utgå ifrån guide 1.

 • Var tydlig med vad som förväntas, samt att du håller dig till den information
  /struktur som planerats.
 • Förutsätt “förmåga”, men säkerställ att du använder hjälpmedel som behövs för att stödja barnet och familjen i att delta.
 • Sätt av tid i början för information om vad som förväntas av deltagaren. Använd ett enkelt språk.
 • Vid datainsamling i grupp som exempelvis gruppintervjuer, är det viktigt med riktlinjer för hur strukturen för intervjun är - exempelvis i turordning eller på annat sätt.

Om datainsamlingen sker i grupp, kan en del känna sig obekväma med att prata (notera kroppsspråk och fråga om barnet föredrar att prata först eller sist). Detta tillvägagångssätt kan skapa förutsättningar för varje deltagare att ge respons på ett “icke-hotande” sätt.

 • Prata långsamt.
 • Om du använder specifika termer eller definitioner, kan du behöva förklara dessa och ge exempel.
 • Avbryt inte deltagarna, ge god tid för respons. Ju tydligare du frågar desto enklare är det för deltagarna att svara. Undvik att ge för många valmöjligheter, utan föreslå möjliga val.
 • En del deltagare kan kommunicera på ett sätt som involverar mer än bara ord – en längre tystnad kan vara ett uttryck för förvirring eller att deltagaren inte får fram orden. Erbjud visuellt stöd där det behövs och är möjligt.
 • Tänk på att det kan distrahera deltagarna om du går runt i rummet.

Efter mötet/datainsamlingen

 • Du kan följa upp med ett skriftligt tack via e-post eller brev beroende på hur barnet och familjen föredrar att kommunicera. Om det ryms inom studiens tidsramar och metod, kan du erbjuda deltagarna att ge återkoppling eller ytterligare kommentarer i efterhand om de känner sig obekväma med att göra detta i anslutning till mötet/ datainsamlingen.
 • Lämna återkoppling inom en rimlig tid om detta är en del av överenskommelsen med deltagarna.
 • Ge möjlighet för deltagarna att ställa frågor.