Självtillit och delaktighet hos elever med och utan funktionsnedsättning i skolämnet idrott och hälsa

Projektet handlar om hur elevers upplevelser av självtillit och delaktighet utvecklas under högstadietiden i förhållande till vardagsfungerande och lärares arbetssätt. Studien genomfördes över tid, under tre år med elever i åk 7–9. Självtillit innebär att en person upplever sig som kompetent och självtillit kan förutsäga skolresultat, främja engagemang och om en elev har hög självtillit i ett skolämne kan denna upplevelse överföras även till andra ämnen. Elever med funktionsnedsättning har lägre självtillit i idrott och hälsa när de börjar högstadiet, men får i likhet med sina klasskamrater högre självtillit i idrott och hälsa under högstadietiden. De är också lika engagerade på idrottslektioner som sina klasskamrater. Elevers självtillit att klara skolarbetet sjunker under högstadietiden, men inte hos elever med funktionsnedsättning. Vardagsfungerande får under åk 7–9 allt större inverkan på självtillit och delaktighet hos elever med funktionsnedsättning, vilket inverkar negativt på deras vilja att delta i idrott och hälsa och på deras slutbetyg. Elever med funktionsnedsättning och de elever som har låga betyg i idrott och hälsa är de som gynnas mest av att delta i idrott och hälsa i skolan. För dessa elever, som ofta inte förbättrar sitt betyg trots att de får bättre kunskaper och färdigheter, skulle deras självskattade upplevelser av självtillit och delaktighet kunna fungera som ett komplement till betygsdiskussion vid utvecklingssamtal.

Projektledare: Karin Bertills