För barn med cerebral pares (CP) kan skolmiljön vara en utmaning, eftersom deras smärta kan påverka koncentrationen. De kan också ha svårt för att uttrycka sin smärta i ord. Personal behöver därför kunskap om hur de ska hantera dessa barns smärta för att säkerställa att de trots smärtan kan delta fullt ut i skolans aktiviteter. Det är oklart huruvida de klarar detta och om det finns skillnader mellan olika kulturer. Syftet med projektet varatt undersöka hur personal hanterar smärta hos barn med CP i skolsituationer i Sydafrika och Sverige. Tre fokusgrupper i respektive land genomfördes med lärare, assistenter och vårdpersonal som nyligen haft kontakt med ett barn med CP som upplevde smärta i vanlig skola eller särskola. Kvalitativ innehållsanalys användes och resultatet från de olika kulturerna jämfördes. Resultatet presenteras som fyra separata studier.

Kontakt: child@ju.se