Hur kan små och medelstora tillverkande företag fokusera på innovationsarbete parallellt med sin dagliga verksamhet? SPARK-projektet Innovate utvecklar metoder för att lösa den balansproblematiken och stärka företagens innovationsförmåga.

Att hantera innovationskraft och samtidigt vara effektiv i den dagliga verksamheten brukar benämnas organisatorisk ambidexteritet (OA). Forskningen inom området har oftast riktats mot stora företag och syftet med Innovate är att täppa till den lucka som finns för små och medelstora företag.

– Mindre tillverkande företag har helt andra förutsättningar när det gäller innovationsarbete. De har inte samma bemanning och specialistkunskap som de större företagen har för att hantera den här dynamiken. Dessutom arbetar de ofta i verksamheter med korta planeringscykler. Det gör att de stressiga vardagsmomenten måste hanteras i första hand, säger Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation.

Modell över innovationskapacitet

Hitta mönster

Innovate ska utveckla metoder och arbetssätt som ger företagen bättre möjligheter till utveckling och innovation, samtidigt som den dagliga verksamheten fortsätter att kostnadseffektivt leverera kvalitet. Projektet genomförs i cykler om fyra månader, där forskarteamet genomför datainsamling och de deltagande företagen kartlägger sin egen verksamhet. I varje cykel följs arbetet upp med gemensamma workshops på olika teman där syftet är att synliggöra olika mönster i verksamheterna. Ökad delaktighet, förbättrade mötesstrukturer och översyn av olika typer av uppgifter har varit några av temaområdena sedan projektstarten.

Ökad självkännedom

På grund av den begränsade forskningen på området utsätts stundtals små och medelstora företag för förslag på metoder som är utformade för större företag. Innovate fokuserar istället på att företagen ska lära känna sig själva utifrån de egna förutsättningarna och därigenom utveckla sin innovationsförmåga.

– En grund i projektet är att företagen ska lära upp sig själva genom att synliggöra både sådant som underlättar innovation och sådant som sätter käppar i hjulet, säger Annika Engström.

Resultat av oplanerat arbete

Sedan projektstarten har ett tydligt mönster framträtt hos de deltagande företagen – det omfattande oplanerade arbetet. Exempel på det är aspekter såsom kvalitetsproblem, oväntade kundförfrågningar, samt resursbrister och maskinfel. Samtliga stjäl tid från det planerade arbetet och minskar utrymmet i verksamheten för innovationsarbete.

– Traditionellt sett försöker man planera bort oplanerat arbete för att få det perfekta, planerade, väldefinierade arbetet. Vi vill utmana det tankesättet och utveckla metoder där utrymme skapas för att förhindra att man blir fastlåst i den etablerade planeringslogiken. Vi tror att det är källan till att förstå företagens innovationsförmåga, säger Annika Engström.

Vid projektets slut, december 2020, förväntas det ha resulterat i nya teorier om organisatorisk ambidexteritet, verksamhetsförnyelse och innovation, samt ökad kunskap om hur innovationsförmågan kan stärkas i små och medelstora tillverkande företag.

Mer information:

Läs mer på projektets forskningssida
Se webinariet från den 9 februari 2021, där forskare från JTH och företag i regionen delar resultat och erfarenheter från Innovate.
?rel=0

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?