Det här projektet utgår från en observation om att det finns flera grundläggande likheter mellan materialplanering och kapacitetsplanering som inte har utnyttjats till fullo. Likheterna tar sin utgångspunkt i ett processperspektiv vilket också gör att det är en utmaning inte bara för tillverkningsföretag, utan även för distributions- och tjänsteföretag.

Mål

Syftet med den här forskningen är att utveckla kunskapen om positionering och dimensionering av buffertar kopplade till material, kapacitet och ledtid. Projektets övergripande mål är att ge en helhetssyn på hur man skapar konkurrenskraft genom användning av olika typer av buffertar. En viktig utmaning i projektet är att identifiera den övergripande balansen mellan olika typer av buffertar.

Kopability figur

Forskningsmetod

Projektet baseras på samarbetsforskning där företagens representanter tar en aktiv roll i forskningen genom en interaktiv forskningsmetod. Målet är ett gemensamt lärande eftersom fokus är på att forska och skapa kunskap som kan tillämpas i företagens verksamhet. Huvudrollen för forskaren är dock inte att lösa specifika problem ute på företagen, utan att kunna generalisera de olika företagens erfarenheter och lärdomar.

Vetenskapliga resultat

Forskningen om buffertdimensionering har som slutligt mål att utveckla en metod som kan användas i ett praktiskt sammanhang.

Metoden kommer att omfatta stöd för positionering och dimensionering av buffertar. Det finns tre olika typer av buffertar kopplade till material, kapacitet respektive ledtid. I praktiken så är det en kombination av de tre typerna av buffertar som används och en viktig frågeställning är därför hur de ska balanseras för att uppnå bäst funktion. Resultaten publiceras i olika former av kanaler som riktar sig både till akademiska och industribaserade målgrupper.

Som ett övergripande mål kommer projektet att generera två till tre konferenspublikationer varje år, varav minst två för internationell konferens samt en tidskriftspublikation. Utöver det har en licentiatavhandling producerats och den utgör en plattform för en kommande doktorsavhandling.

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?