Högskolan för lärande och kommunikation är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University.

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Jönköping University Enterprise och Högskoleservice. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.

Högskolan för lärande och kommunikation

Verksamheten vid Högskolan för lärande och kommunikation leds av en verkställande direktör som även är akademisk ledare. Ledningsrådet är ett stödjande och
rådgivande organ till vd.

Avdelningar och enheter

Det finns fyra avdelningar och två enheter, varje avdelning och enhet leds av en chef.

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden är ett rådgivande och stödjande organ till forskningschefen och ledningsrådet med beslutanderätt enligt delegationsordningen. Nämnden hanterar ärenden som har att göra med utveckling och genomförande av forskning och forskarutbildning samt bereder övergripande strategiska HLK-gemensamma forskningsfrågor.

Kursplaneråd

Kursplanerådet har ansvar att bereda och kvalitetsgranska nya och reviderade kursplaner på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, resultatet av granskningarna rapporteras till utbildningschefen. Kursplanerådet bereder ärenden gällande kursplaner för beslut av utbildningschef respektive forskningschef.

Programråd

Det finns ett programråd för respektive utbildningsprogram på grundnivå samt ett för fristående kurser. Programråden är bland annat med och utvecklar och driver frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt. De följer också arbetet med kurs- och programvärderingar samt alumnundersökningar.

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ till utbildningschefen, utbildningsledare och programansvariga samt övriga funktioner så som utbildningssamordnare som berörs av utbildningsverksamheten vid HLK.