Doktoranderna vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) arbetar inom det övergripande forskningstemat - lärandets och kommunikationens villkor - med inriktning mot något av forskarutbildningens ämnen.

Forskarutbildningsämnen

Pedagogik ingår i de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområdena och handlar om kunskapsuppbyggnad avseende kommunikation, lärande, undervisning, utbildning, bildning, socialisation och förändringsprocesser. Pedagogikämnet har ett mång- och tvärdisciplinärt utbyte.

Forskningen behandlar individuella, kollektiva, institutionella och icke-institutionella sammanhang för alla barn, ungdomar och vuxna. Forskningen rör främst förutsättningar, processer, utfall, samt konsekvenser för individer, grupper och samhälle, inklusive arbetsliv.

Allmän studieplan - Pedagogik Pdf, 191 kB.

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett brett ämne med hemvist i samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet handlar om att förklara och förstå den medierade kommunikationens digitala, kulturella, politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska egenskaper, förutsättningar, påverkansprocesser och hållbarhet. Fokus riktas mot kommunikationens betydelse för människor, organisationer och samhällen, nationellt och globalt.


Medie- och kommunikationsvetenskapens teoretiska och metodologiska referensramar är vida. Därför inspireras studierna av och bidrar med kunskaper till närliggande områden, som exempelvis sociologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, film- och litteraturvetenskap samt pedagogik.

Allmän studieplan - Medie- och kommunikationsvetenskap Pdf, 193.1 kB.

Nationella forskarskolor

Högskolan för lärande och kommunikation är involverad i en rad nationella forskarskolor med olika inriktningar, som exempelvis skolans digitalisering, vuxnas lärande och folkbildning. Läs mer om de olika forskarskolorna här.

Examen

Studierna i forskarutbildningen leder till en filosofie licentiatexamen eller en filosofie doktorsexamen inom respektive ämne.

Vad krävs för att bli antagen till utbildning på forskarnivå?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som kan ha föreskrivits för aktuellt ämne.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

  • avlagt en examen på avancerad nivå
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För information om särskild behörighet se den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Antagning kan bara ske om Högskolan för lärande och kommunikation bedömer att:

  1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen
  2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen. Den planerade aktivitetsgraden för forskarutbildningen ska vara minst 50%.

Hur ansöker jag?

Ansökningsförfarandet skiljer sig åt beroende på om du söker en utlyst doktorandtjänst eller inte. Antagningen av doktorander följer Antagnings- och anställningsordning för doktorander vid Jönköping University.

Doktorandtjänster utlyses på Jönköping Universitys sida för lediga jobb. I utlysningen framgår vad du ska skicka in för att en bedömning av din ansökan ska kunna göras.

Det är möjligt att ansöka till forskarutbildningen med extern finansiering. Vid en sådan förfrågan fattar vd beslut utifrån strategiska överväganden, tänkt finansiering och tillgång till lämpliga handledare om eventuell fortsatt rekryteringsprocess.