Forskarskolan CuEEd-LL - Culturally Empowering Education through Language and Literature är en nationell forskarskola som ska stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus.

Kontakt

Ylva Lindberg
Professor och forskningschef

Forskarskolan CuEEd-LL finaniseras av Vetenskapsrådet och leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet. Under hösten 2021 kommer forskarskolan att anta sammanlagt 9 doktorander till de fyra lärosätena.

Syftet med forskarskolan är att:

 • stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus
 • stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld.

Forskningstematik i CuEEd-LL

Lärare i alla stadier och alla ämnen behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, med andra ord alla skolelever. Forskarskolan är förankrad i forskningsfält som Southern Multilingualism and Diversities, Culturally Responsive Pedagogy, och Decoloniality. Inom dessa ramverk ses språk och litteratur som förmedlare och skapare av kultur och kulturell förståelse. Med utgångspunkt i dessa fält undersöker CuEEd-LL hur språkliga och litterära aktiviteter kan verka kulturellt möjliggörande så att elever ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt.

Språk är en central aspekt i kommunikation genom olika modaliteter: läsa, skriva, teckna, se, lyssna och tala. Litteratur förstås i sin tur som estetiska uttryck i olika genrer och medier, vilka ger röst åt mänskliga erfarenheter och känslor. Enligt styrdokument ska praktiserande språklärare anamma en helhetssyn på språk och litteratur.

Doktorandprojekt

Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL utforskas hur både språk och litteratur kan stödja kulturell förståelse, literacy-förmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska skola. Olika skolstadier och ämnen kan stå i fokus för doktorandprojekten, som ska knyta an till hur språk och litteratur används i meningsskapande, kommunikation och identitetspositioneringar.

Nedan följer exempel på områden som kan utforskas i anknytning till CuEEd-LL:s tematik:

 • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar
 • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
 • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
 • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält

Forskarutbildningsämnen inom CuEEd-LL

CuEEd-LL är en tvärdisciplinär forskarskola och innefattar flera ämnesdiscipliner med relevans för språk och litteratur. Doktoranden antas i ett av följande forskarutbildningsämnen:

 • Pedagogik med inriktning mot språk och litteratur (JU)
 • Språk- och litteraturdidaktik (MAU)
 • Svenska som andraspråk (GU)
 • Litteraturvetenskap (GU)
 • Engelska (SU)
 • Tvåspråkighet (SU)