Tekniska Högskolan, Jönköping University är navet för Företagsforskarskolorna ProWood och ProWood+ där ett flertal regionala företag inom träbranschen deltar aktivt. Doktorander är knutna till företag som har behov och intresse av att utveckla sitt forskningsarbete. På så sätt fokuserar forskningen på precis de frågor och problem som företagen och tränäringen i stort upplever.

Företagsforskarskolorna är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan, Linnéuniversitetet och Träcentrum i Nässjö. ProWood stöds av KK-stiftelsen, som är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Syftet med företagsforskarskolan är att:

 • kompetensutveckla näringslivet och långsiktigt stärka företagens konkurrenskraft
 • utveckla långsiktigt samarbete mellan lärosäten och företag
 • stärka lärosätenas forskningsmiljöer och arbetet med relevanta forskningsområden

Vilket uppnås genom:

 • hög vetenskaplig kvalitet i forskarskolan
 • tät samverkan i företagsspecifika projekt

Företagsforskarskolans fokus är industriell produktframtagning med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Produktframtagning avser utveckling och tillverkning av fysiska produkter med tillhörande tjänster, och omfattar hela kedjan från idé till färdig produkt. Några av de utmaningar svensk träindustri står inför är behov av effektivare produktion, ökad innovationstakt, högre grad av kundanpassning, bättre förmåga att leverera komplexa produkter och högre andel värdeadderande tid, vilket är områden som hanteras inom ProWood.

ProWood ger dessutom deltagande företag en unik möjlighet att öka kompetensen hos personal.

Vad innebär en företagsforskarskola?

 • Doktorander, med i första hand anställning vid företag, utbildas (företagsdoktorander).
 • Utbildningen innefattar företagsspecifika projekt samt kurser.
 • Doktoranden använder i normalfallet 80% av sin tid för forskarutbildningen och kan därmed arbeta med undervisning/annat arbete i företaget 20 % av tiden. Den totala tiden fram till doktor blir därmed 5 år.
 • Projekten är formulerade utifrån företagens behov, kurspaketet utformas för att stödja projekten.
 • KK-stiftelsen, universiteten och företagen finansierar gemensamt forskarskolan.
 • Doktoranden har handledare från både företaget och universitet.
 • Doktoranden har förutom sin normala arbetsplats vid företaget också en arbetsplats vid Linnéuniversitetet och/eller vid Tekniska högskolan i Jönköping.

Kontakt