Porträttfoto av man

David B. Audretsch utses till hedersdoktor
vid Högskolan i Jönköping för utomordentliga insatser inom forskningsområdet entreprenörskap och väsentliga insatser för forskningen vid Internationella Handelshögskolan.

Dr David B. Audretsch är Distinguished Professor, Ameritech Chair of Economic Development samt Director of the Institute for Development Strategies vid Indiana University. Han är även Honorary Professor vid Friedrich Schiller University i Jena, Research Professor vid Durham University och Scholar-in-Residence vid Ewing Marion Kauffman Foundation. Han rankas på plats 21 bland de mest citerade ekonomiforskarna i världen 1996-2006 och bedöms vara en av de 60 viktigaste ekonomerna genom tiderna.

David B. Audretsch har regelbundet besökt Internationella Handelshögskolan och bidragit till att utveckla entreprenörskapsforskningen på flera sätt.

Porträttfoto av kvinna

Candida G. Brush utses till heders-doktor vid Högskolan i Jönköping för en internationellt framstående gärning som forskare inom entreprenörskap samt för viktiga insatser för Internationella Handelshögskolans utveckling.

Professor Candida G. Brush innehar Paul T. Babson Chair i entreprenörskap och är chef för avdelningen för entreprenörskap och för doktorandutbildning-en vid Babson. Hon är känd för sin nydanande forskning inom kvinnligt entreprenörskap.

Candida G. Brush har bidragit till Internationella Handelshögskolans utveckling bland annat som en av drivkrafterna i samarbetet kring en internationell forskarutbildning i entreprenörskap mellan Babson College och Internationella Handelshögskolan.

Porträttfoto av man

Arne Dahle utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för utomordentliga insatser inom forskningsområdet stelning av metaller och sina engagerade insatser och samverkan som haft avgörande betydelse för Tekniska Högskolans forskning och utbildning inom gjutningsområdet.
Professor Arne Dahle har en omfattande meritlista och ett omfattande internationellt nätverk med forskare i Frankrike, Norge, Schweiz, England och Japan.

Tekniska Högskolan har under lång tid haft ett fruktbart och fortgående samarbete inom grundutbildning, forskning och forskarutbild-ning med Arne Dahle. Han har på ett inspirerande och kompetent sätt handlett studenterna i projekt som är i forskningsfronten. Många av arbetena har även resulterat i granskade publikationer i välkända vetenskapliga tidskrifter. Sedan 2006 är han gästprofessor vid Tekniska Högskolan där han aktivt deltagit i att forma större excellensansökningar, till exempel medel till Casting Innovation Centre.

Porträttfoto av man

Sven-Olof Karlsson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för att han under sina 19 år som landstingsdirektör i Jönköpings län visat stort intr-esse och varit starkt engagerad i utbild-ningsfrågor och kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdsområdet.

Sven-Olof Karlsson bidrog som ordförande i det vetenskapliga rådet till en tidig och stark utveckling av praktiknära forskning med anknytning till Hälsohögskolan. Han visade betydelsen av Hälsohögskolans verksamhet för regionen och hälso- och sjukvården samt bidrog till en ökad samverkan mellan högskolan och landstinget. Som ledare för landstingets kvalitetsarbete förespråkade han till-blivelsen av the Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
Som landstingsdirektör stöttade Sven-Olof Karlsson även Tekniska Högskolans utveckling genom JTH-fonden.

Porträttfoto av man

Dennis C. Mueller utses till heders-doktor vid Högskolan i Jönköping för en internationellt framstående gärning som forskare inom industriell ekonomi, politikens ekonomiska teori, corporate governance och entreprenörskap samt för viktiga insatser för Internationella Handelshögskolans utveckling.

Dennis C. Mueller är sedan 1994 professor i nationalekonomi vid University of Vienna i Österrike och dessförinnan var han professor vid University of Maryland, USA, i 17 år. Professor Mueller är en internationell auktoritet som publicerat 19 böcker, 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och varit ordförande i ett flertal forskningsorganisationer.

Professor Mueller har länge varit en inspirationskälla för doktorander och forskare vid Internationella Handelshögskolan. De har haft stort utbyte av det nätverk för europeisk forskning om corporate gover-nance som professor Mueller startat.