SIRA är en mötesplats för dig som arbetar med eller intresserad av att arbeta med interaktiv forskning.

SIRA (Swedish Interactive Research Association) är en förening för kontakter och spridning av information om aktuella konferenser, kurser och publikationer kring interaktiv forskning. Interaktiv forskning bedrivs i nära samverkan mellan forskare och det omgivande samhället.

Interaktiv forskning syftar till att utveckla ny kunskap i nära samspel med praktisk verksamhet. Kunskapen produceras gemensamt av forskare och praktiker. Den kunskap som tas fram gemensamt ska ha både samhällelig och akademisk relevans. Dessutom ska kunskapen ligga till grund för faktisk och strategisk handling i syfte att förändra rådande förhållanden.

Interaktiv forskning har utvecklats som ett paraply för metoder och teorier inom arbetslivsforskning och pedagogisk forskning i Sverige och Norden. Även beteckningen aktionsforskning används för att beskriva detta fält.

SIRA ska främja en interaktiv, utvecklingsinriktad, kritisk och mångvetenskaplig forskning om utvecklingsprocesser i arbetslivet, en forskning som kännetecknas av jämlika relationer och hög delaktighet.

Föreningens medlemmar intresserar sig för frågor om forskningsmetoder som rör organisatoriska och sociala utvecklings- och förnyelseprocesser i samhället. Vi söker bland annat svar på frågorna: Hur skapas tillväxt och lärande? Hur förbättras arbetsorganisation och arbetsmiljö? Hur kan man påverka integrationsprocesser och könsordningar?

Alla som är intresserade av interaktiva forskningsmetoder är välkomna som nya medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt. Mer info om hur du gör för att bli medlem finns i högermenyn.