År 2014 startade Encell en ny rapportserie om livslångt lärande. Ett viktigt syfte med rapporterna är att kunna presentera aktuella studier på svenska samt att ge utrymme för omfattande empiriska beskrivningar. 

Nedan hittar du de rapporter som hittills getts ut i serien.

Lärande i arbetslivet – motivation, digitalisering och effekter, Encell rapport 2:2022, Cecilia Bjursell.

Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Den här rapporten är en tvärvetenskaplig forskningsöversikt som tagits fram inom ramen för projektet Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin. Projektet leds i sin helhet av RISE – Research Institutes of Sweden, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall som partners i gemensam styrgrupp. Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande fick uppdraget att gå igenom tidigare forskning utifrån den gemensamt formulerade frågan: ”Hur behöver lärinsatser i arbetslivet designas - för att skapa lust till ökat och digitalt skalbart lärande som engagerar många och ger påvisbar effekt?”

Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – ett deltagarperspektiv Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med den här forskningsrapporten är att beskriva hur folkhögskolans livskunskapskurser kan hjälpa deltagare med långvarig psykisk ohälsa till återhämtning, rehabilitering och habilitering. Studiens datainsamling omfattar nio dagars deltagande observation i kurserna på folkhögskolan kombinerat med tolv semistrukturerade livsvärldsintervjuer och fyra fokusgruppsamtal. Slutsatsen är att folkhögskolan bidrar till ett begripligt, hanterbart och meningsfullt socialt sammanhang och att livskunskapskurserna hjälper deltagarna att fungera bättre i vardagen och tillsammans med andra.

Tre perspektiv på livslångt lärande Encell rapport 1:2020

Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Som ett led i att fördjupa debatten om livslångt lärande går professor Cecilia Bjursell i den här rapporten igenom tre perspektiv på livslångt lärande, samt hur det svenska systemet för livslångt lärande är uppbyggt. Genom att ta med teorier och områdets utveckling genom historien i dagens diskussioner kan man få en ökad förståelse för vad livslångt lärande är, hur och varför det sker och på vilket sätt det kan främjas, för samhällets såväl som för individens bästa.

Styrda fast ändå inte? Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015 i Jönköping Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Den här rapporten handlar om hur civilsamhället och offentlig sektor i Jönköpings
kommun har samarbetat för att hjälpa till att välkomna och integrera alla
de flyktingar som kom i samband med flyktingkrisen 2015. Rapporten är en del
av en större studie som i förlängningen syftar till att jämföra civilsamhällets roll i
mottagningssystemen i Kanada och Sverige och är finansierad av Social Sciences
and Humanities Research Council i Kanada.

Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB, öppnas i nytt fönster.

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Encell rapport

Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

I den här rapporten har författarna undersökt vad det är som gör att folkhögskolan fungerar så väl för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt högfungerande autism. I rapporten utgår de från tre perspektiv: deltagarnas, lärarnas och rektorernas.

Lärandets sociala dimensioner Pdf, 943 kB, öppnas i nytt fönster.

Denna rapport handlar om hur unga vuxna med Asperger upplever att studera IT på en speciellt anpassad utbildning. Det specifika syftet var att beskriva hur unga vuxna med Asperger upplever utbildningen på IT-spåret - ett projekt som startade den 1 januari 2012 och vänder sig till studiemotiverade med diagnosen Asperger.

Samverkanszoner - Om forskningsledares syn på samverkan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det behövs mer kunskap kring lärosätets syn på samverkan och den här rapporten är ett bidrag på detta område. Materialet som behandlas i texten är resultatet av en intervjustudie med 16 forskningsledare från olika vetenskapliga områden vid Högskolan i Jönköping. Det finns framför allt två centrala bidrag: en empirinära beskrivning av synen på samverkan och en modell för samverkanszoner.

Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I den här rapporten redovisas resultatet från ett ESF-projekt om strategiskt mentorskap tillsammans med en genomgång av lärdomar från tidigare forskning om mentorskapsprogram i industrin. Rapporten avslutas med fyra praktiska rekommendationer inför utformningen av ett mentorskapsprogram.

Ett aktivt åldrande - pensionärers syn på arbete och lärande Pdf, 935.4 kB, öppnas i nytt fönster.

I den här rapporten presenteras en studie av vad pensionärer själva har för åsikter om lärande och arbete senare i livet. En viktig slutsats i rapporten är att både arbete och lärande har stor betydelse men att begreppet arbete kan vara för snävt för att förstå aktiviteter som ger
mening och skapar välmående.

Kvalitetsarbete i vuxenutbildning Encell rapport

Kvalitetsarbete i vuxenutbildning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningar. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående.