• Böcker om hur samverkansforskning kan utveckla demokratin

  Vi vill passa på att tipsa om två aktuella antologier, som båda presenterades under konferensen "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning" den 7-8 juni vid Högskolan för lärande och kommunikation.
 • Nordisk konferens om vuxnas lärande i maj 2017

  Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är i så fall den modellen anpassad till en tid som präglas av global rörlighet? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen "Adult education in the age of global mobility".
 • Intervju med Axel Hederstedt

  I denna intervju får ni träffa Axel Hederstedt, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2016. I sin uppsats har han identifierat relationen mellan lärare och elev inom skolan för vuxna och gymnasieelever som kritisk för att förstå hur lärare kan påverka både direkt och indirekt.
 • Encell och vuxenutbildningen

  Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) lämnar tidskriftformatet och övergår till att löpande presentera information och nyheter på sin hemsida. Där finns redan nu flera texter och bland annat kan man läsa om Encells uppdrag och verksamhet.
 • Månadens forskarintervju: Céline Cocquyt

  I månadens forskarintervju får ni träffa Céline Cocquyt, som är doktorand i pedagogik vid Vrije Universiteit Brussel. I sin forskning intresserar hon sig för hur IKT-användning inom vuxenutbildning är kopplad till olika dimensioner av social integration. Hennes forskning fokuserar särskilt på utsatta vuxna, som exempelvis nyanlända som inte kan språket i det land de kommit till.
 • Metaperspektiv på folkbildning

  Vad är betydelsen av en fri och frivillig folkbildning i det svenska samhället? Folkbildningen är sprungen ur idén att kunskap och bildning är en förutsättning för individens deltagande i ett demokratiskt samhälle. Behoven av kunskap och arbetssätt förändras dock kontinuerligt. Rapporten Folkbildningens frihet och värde ger en aktuell bild av var folkbildningen står idag.
 • Intervju med Juliette Ramberg de Ruyter

  I denna intervju får ni träffa Juliette Ramberg de Ruyter, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2016. I sin uppsats har hon identifierat och analyserat tendenser, logiker och strukturer inom det svenska utbildningssystemet med fokus på kreativitetens funktion och roll.
 • Intervju med Amanda Norder och Catarina Drott

  I denna intervju får ni träffa Amanda Norder och Catarina Drott, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2015. I sin uppsats "Knowledge and networks – A field study" har de analyserat nätverksstrukturer och hur de påverkar kunskapsförmedling och kunskapsutveckling.
 • Intervju med Maria Malgeryd

  I denna intervju får ni träffa Maria Malgeryd, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2015. I sin uppsats "Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering." har hon undersökt validering ur studie- och yrkesvägledarens perspektiv genom att lyfta fram den kunskap och kompetens som krävs för valideringsarbetet.
 • Intervju med Maria Lundqvist

  I denna intervju får ni träffa Maria Lundqvist, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling: ”Utbildning och hälsa – en studie om humankapitalets effekter på länders ekonomiska tillväxt.” I uppsatsen förklarar Maria hur olika nivåer av utbildning och hälsa påverkar länders ekonomiska tillväxt, beroende på om det är ett OECD-land eller inte.
 • Intervju med Kajany Varatharajah och Sivan Bapir

  I denna intervju får ni träffa Kajany Varatharajah och Sivan Bapir, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2014. I uppsatsen undersöker vilken typ av ledarskap som främjar arbetsgruppens lärande. De har gjort sin studie inom ett affärsområde i telekommunikationsföretaget Ericsson.
 • Intervju med Linnea Stenberg och Johanna Petrén

  I denna intervju får ni träffa Linnea Stenberg och Johanna Petrén, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2014. I uppsatsen har de undersökt studieteknikens roll i matematikundervisningen.
 • Intervju med Charlotte Arkenback

  I denna intervju får ni träffa Charlotte Arkenback, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2013. I uppsatsen lyfter Charlotte fram grupphandledning som ett sätt att berika lärmiljön för vuxenstuderande och att öka möjligheterna för deltagarna att tillgodogöra sig undervisningen.
 • Intervju med Linda Staflund och Nathalie Thalberg Pedersen

  I denna intervju får ni träffa Linda Staflund och Nathalie Thalberg Pedersen, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2013. I uppsatsen undersöker de förändringar i sociala entreprenörers erfarenheter och sätt att tänka, och vilken betydelse detta har för utvecklingen av en verksamhet där ett mål är att bidra till samhället.
 • Intervju med Helena Colliander

  I denna intervju får ni träffa Helena Colliander, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling: “Relations, Methods and Motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan.” I sin uppsats behandlar Helena lärandeprocessen för såväl kursdeltagare som pedagogisk personal i ett alfabetiseringsprogram för kvinnor i Sudan.