Här hittar du information om vart du som doktorand vänder dig om du har klagomål. Grundregeln är att du i första hand vänder dig till den som är direkt berörd av ditt klagomål.

En arbetsgivare får inte utsätta en medarbetare för repressalier på grund av att arbetstagaren påtalat problem eller brister (exempelvis anmälan om trakasserier) till arbetsgivaren. Om du som medarbetare upplever att du blir utsatt för repressalier av din eller annan chef bör du kontakta huvudskyddsombudet eller annan chef/arbetsgivarrepresentant för stöd i att hantera situationen.

Avslag på tillgodoräknande av kurs

Om du fått avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan du överklaga beslutet hos Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN).

Överklagan skickas till:
Jönköping University - Överklagandenämnden
Att: Registrator
Box 1026
551 11 Jönköping

Indragning av resurser

Skulle problem uppstå under handledningsprocessen så att handledningsrelationen mellan doktorand och handledare ifrågasätts, ska i första hand forskarutbildningsledaren kontaktas för samråd.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen ska huvudhandledaren anmäla detta till forskarutbildningsledare för samråd med vd.

Vd kan besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska både doktoranden och huvudhandledaren ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om HLK har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat.

Beslut om indragning av rätt till handledning och andra resurser får överklagas till JU:s överklagandenämnd inom 3 veckor från den dag då beslutet meddelades. Mer detaljerad information om detta finns i BRJU.

Omprövning av betyg

Ett betygsbeslut kan inte överklagas. Dock kan såväl examinatorn som doktoranden ta initiativ till rättelse eller omprövning av betyg. För sådan rättelse eller omprövning får ingen tidsgräns sättas utöver gällande gallringsbeslut för tentamen (Rektorsbeslut §523).
Mer detaljerad information om detta finns i BRJU.

Diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

Om du är anställd och upplever att du blivit utsatt eller ser någon annan bli utsatt för kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier kan du rapportera händelsen genom att berätta om den för din avdelningschef eller forskarutbildningsledaren. Om det inte är möjligt, kontakta nästa högre chef, exempelvis vd eller motsvarande, eller prata med huvudskyddsombud/skyddsombudet på din arbetsplats.

Ärenden gällande kränkande behandling kan även anmälas till högskolans OLIK-ombud.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet med fokus på hälsofrämjande insatser i syfte att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Du som medarbetare har en viktig roll i att bidra till ett gott arbetsklimat och vara ett stöd till dina arbetskamrater. Vi är varandras arbetsmiljö. Du ska rapportera risker i arbetsmiljön till din närmaste chef, samt delta i genomförandet av åtgärder som syftar till en god arbetsmiljö. Du kan vända dig till ditt huvudskyddsombud för att få stöd i frågor kopplade till din arbetsmiljö.

Du kan även vända dig till någon av de fackliga organisationer som finns representerade vid Jönköping University.