student
Sidan uppdaterad 2023-05-05

Code of Conduct

Code of Conduct definierar hur vi förväntas bemöta varandra och vår omgivning.

Arbetsmiljön är en avgörande faktor i att attrahera och utveckla studenter och medarbetare, och utgör grunden för hur Jönköping University (JU) upplevs som arbets- och studieplats.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för JU:s förmåga att realisera vision, mission och strategier. JU strävar efter att erbjuda medarbetare och studenter en trygg och säker arbetsmiljö som välkomnar engagemang, nyfikenhet och kreativitet.

En arbetsmiljö där alla medarbetare och studenter omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vid JU har alla tillit till varandras kompetens vilket utgör grunden för en positiv samverkan, där alla tar ansvar för att vårda och utveckla goda relationer. JU erbjuder en inkluderande arbets- och studiemiljö där medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där alla ges lika möjligheter att utvecklas, trivas och prestera väl.

Code of Conduct följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Ledning och chefer på alla nivåer i organisationen har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel och främja goda arbetsförhållanden.


Code of Conduct Pdf, 72.2 kB, öppnas i nytt fönster.