student
Sidan uppdaterad 2018-07-06

Om du blivit utsatt

Utbildningsanordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller för alla former av trakasserier som uppstår i samband med verksamheten oavsett om trakasserierna utförs av studenter eller anställda. Även situationer som uppstår utanför högskolan räknas, om de har inverkan på studiesituationen.

Skulle du som student uppleva att någon kränker dig uppmanar vi dig att aktivt försöka göra något åt situationen. Som stöd kan du ha nedanstående punkter. Tveka aldrig att kontakta någon anställd om du känner dig utsatt!

Skriv ner vad som hänt, så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade.

Anteckna datum, klockslag, eventuella vittnen, vad den som trakasserar/diskriminerar dig sade och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade. Agera så snabbt som möjligt.

Berätta för någon som du litar på vad som hänt. Hör efter om fler individer i din studiemiljö har blivit utsatta. Var särskilt uppmärksam på om den kränkande händelsen kan kopplas till kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet, ålder eller funktionsnedsättning.

Kontakta program/kursansvarig, studievägledare, likabehandlingssamordnaren, Studenthälsan eller Studentkåren för rådgivning. Du har enligt Diskrimineringslagen rätt att kräva att åtgärder vidtas.

Anmäl det inträffade om du anser att händelsen bör utredas mer formellt. Du lämnar en skriftlig anmälan till OLIK ombudet på din fackhögskola.

Du kan även välja att göra en anmälan direkt till Diskrimineringsombudsmannen som ska se till att lagen följs.

Vad kan du som studiekamrat göra

Var uppmärksam på dina studiekamraters reaktioner.

Våga fråga om du undrar över någon händelse.

Lyssna när någon vill berätta vad han eller hon upplever. Ta dig den tid som krävs.

Utgå från den utsattes perspektiv och tag berättelsen på allvar.

För rådgivning eller stöd tag kontakt med Studenthälsan eller annan anställd på högskolan som du har förtroende för.

Jönköping University rekommenderar att den som upplever sig ha blivit utsatt i första hand vänder sig till någon person inom JU som man litar på och känner förtroende för. I inledningsskedet är samtal och stöd viktigt och det kan snabbast lämnas inom ramen för en informell dialog.

OLIK-ombud

Det finns också särskilda ombudsmän för lika villkor (OLIK) för respektive fackhögskola som man kan vända sig till, se listan till höger. Det är också möjligt att kontakta Studenthälsan för stöd både innan och under utredningen.

Anmälan och utredning

Om en student som känner sig utsatt väljer att göra en formell anmälan om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier ska en sådan göras skriftligt och överlämnas till OLIK.

 • En skriftlig anmälan (länk till höger) om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier lämnas i första hand till OLIK för den fackhögskola som studenten tillhör. Anmälan kan lämnas även till valfri OLIK.
 • OLIK ansvarar för att anmälan diarieförs, vilket innebär att den blir en allmän handling.
 • HS VD utser Diskrimineringsutredare för aktuell anmälan
  • Diskrimineringsutredaren är ansvarig för utredningen som ska starta omedelbart samt vara saklig och opartisk.
  • Båda sidor ska ges tillfälle att yttra sig skriftligt och har rätt att ta del av handlingarna.
   • När utredningen är färdig upprättar Diskrimineringsutredaren en skriftlig rapport och föredrar ärendet för beslut. Beslut fattas av VD vid det bolag (fackhögskola eller Högskoleservice) där den anmälde är anställd/uppdragstagare, alternativt av VD vid den fackhögskola där den anmälde är student.
   • Om bedömningen blir att det inte förekommit diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier avskrivs ärendet.
   • Om bedömningen å andra sidan blir att det förekommit en överträdelse ska det av beslutet framgå vilken eller vilka åtgärder som ska vidtas.
   • Åtgärderna ska syfta till att förhindra överträdelse i framtiden. Det kan handla om att vidta arbetsrättsliga sanktioner mot en anställd vid JU eller att säga upp ett avtal med uppdragstagare. Det kan också handla om att göra en anmälan till Disciplin-och avskiljandenämnden (DAN) för vidare utredning och eventuellt beslut om disciplinär åtgärd mot student.

   Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon har medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen alternativt avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

   Repressalier kan till exempel vara sämre betyg, trakasserier i undervisningen, hot om våld, annan ogynnsam behandling.

   Kontakt

   Samordnare för lika villkor, JU
   Marie Böwing-Lindström

   OLIK-ombud

   Hälsohögskolan
   Katarina Bolin

   Högskolan för lärande och kommunikation
   Cathrine Ryther

   Jönköping International Business School
   Anna Blombäck

   Tekniska högskolan
   Gunnar Gunnarsson

   Jönköping University Enterprise
   Josipa Morén